Zarządzenie Nr B/17/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem z dnia 20 marca 2007 roku

wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 Adam Olko
Drukuj

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podst. art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2006 r.

I. Dane ogólne budżetu

Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przewidywał wykonanie dochodów w

wysokości 16.314.473 zł i określał sumę planowanych wydatków w   kwocie  18.061.880 zł

W budżecie planowano deficyt w kwocie 1.747.407 zł oraz ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 494.177 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miały być:

- pożyczki i kredyt bankowy w wysokości 2.241.584 zł

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich uprawnień i upoważnienia Rady Miejskiej wydał 30 zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku tych zmian budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 415.152 zł

- po stronie wydatków o kwotę 544.709 zł

Zwiększenie budżetu dotyczyło zwiększenia dochodów własnych subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej

Po w/w zmianach budżet na koniec roku 2006 wynosił:

- po stronie dochodów 16.951.156 zł

- po stronie wydatków 19.602.480 zł

- deficyt budżetowy 2.347.756 zł

- spłata rat kredytów i pożyczek 494.177 zł

Pokryciem deficytu i spłaty rat kredytów w kwocie łączonej były:

- planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2.651.933 zł

- wolne środki 190.000 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie w zł

Dochody

16.951.156

16.729.625

Wydatki

19.298.912

18.606.589

Deficyt

2.347.756

1.876.964

Kredyty i pożyczki na planowaną kwotę 2.651.933 zł zaciągnięto 2.393.242 zł. Plan             i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do sprawozdania opisowego.

II. Dochody

Wykonanie dochodów i ich struktura w ujęciu syntetycznym

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie w zł

% wykonanie do planu

Procentowy udział w budżecie

1.

Dochody własne

4.459.972

4.713.216,91

105,7

28,2

2.

Dotacje

6.109.348

5.634.572,62

92,2

33,6

3.

Subwencja oświatowa

3.912.375

3.912.375,00

100

23,4

4.

Uzupełnienie subwencji ogólnej

50.040

50.040,00

100

0,3

4.

Subwencja Wyrównawcza

2.193.317

2.193.317

100

13,1

5.

Subwencja Równoważąca

226.104

226.104

100

1,4

RAZEM

16.951.156

16.729.625,53

98,7

100

Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane w sposób następujący:

 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 970.000 zł wykonano

960.743,58 zł co stanowi 99,04 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 1268.898,64 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek 358.638,84 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 480.424 zł wykonano 481.189,21 zł co stanowi 100,15%. Zaległości na koniec roku 255.550,47 zł, a skutki obniżenia stawek 807.781,05 zł.

 1. Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonano 1.730,50 zł (57,68%). Zaległości 47.093,13.

Podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł wykonano 166.276,02 zł (97,8/0 %). Zaległości na koniec roku 105.573,83 zł.

 1. Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych – plan zakładał 57.900 zł wykonano 51.911,12 zł (89,65%). Zaległości 3.178,40 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.100 zł wykonano 3.249,10 zł (104,80 %). Zaległości na koniec roku 1.571,10 zł.

 1. Podatek od środków transportowych

- osoby prawne – plan 2.000 zł wykonano 1.695,50 zł (84,77%). Zaległości 1.414 zł

- osoby fizyczne- plan 38.000 zł wykonano 47.571,40 zł (125,18 %). Zaległości 5.534,20 zł

 1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

- osoby prawne – plan 3.500 zł wykonanie 3.411,39 zł (97,46 %)

- osoby fizyczne – plan 55.000 zł wykonanie 63.724,30 zł (115,86 %)

Podatek ten jest trudno przewidywalny gdyż organem podatkowym jest Urząd Skarbowy
a ilość przeprowadzonych transakcji w poszczególnych latach jest nieporównywalna.

 1. Opłata skarbowa. Planowano 30.000 zł wykonano 27.321,27 zł (91,07 %)
 1. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100.000zł wykonano 101.225,73 zł (101,22 %).
 2. Również pozostałe drobne opłaty lokalne zostały wykonane w wyniku czego podstawowe dochody podatkowe obejmujące dział 756 na plan 3.767.332 zł zostały wykonane w kwocie 3.812.738,90 zł co stanowi 101,20 %.
 1. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.728.408 zł zostały wykonane w kwocie 1.792.743,94 zł co stanowi 103,72 %.
 1. Dochody z majątku Gminy planowano w kwocie 276.500 zł wykonano w kwocie 217.986,06 zł co stanowi 78,83 %.

Dochody z wieczystego użytkowania zostały wykonane w 99,12 %, a dochody z najmu i dzierżawy w 54,47 %.

 1. Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- dopłaty do paliwa zakupionego przez rolników 3.705,88 zł

- administracje zleconą 60.430 zł

- na wybory 24.845 zł

- na oświatę 255.426,48 zł

- pozostała działalność w oświacie 18.855,48 zł

- ochotnicze straże pożarne 30.000,00 zł

- pomoc społeczna 3.600.086,88 zł

- stypendia i  pomoc materialna dla uczniów  265.113,83 zł

- dotacje powiatu na biblioteki 4 000 zł

 1. Subwencje ogólne zostały wykonane w 100% w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa 3.912.375 zł

- subwencja wyrównawcza 2.193.317 zł

- subwencja równoważąca 226.104 zł

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę 19.298.912 zł wykonano w kwocie 18.606.589,06 zł co stanowi 96,40 %.

Wydatki bieżące na plan 14.642.480 zł wykonano 14.352.024,32 zł co stanowi 98,6 %.

Wydatki majątkowe planowano 4.656.432 zł wykonano 4.254.564,74 zł co stanowi           92,9 %.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

 1. Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 9.706 zł wykonano 8.182,63 zł (84,3 %)

 1. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 46.800 zł wykonano 41.929,42 zł (89,6 %)

 1. Dział 600. Transport i łączność

Plan 533.500 zł wykonano 510.487,20 zł (95,7 %)

 1. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 166.030 zł wykonanie 161.357,58 zł (97,2 %)

 1. Dział 710. Działalność usługowa

Plan 52.000 zł wydatkowano 45.871,22 zł (88,2 %).

 1. Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.659.361 zł wykonanie 1.647.197,86 zł (99,3 %).

Wydatki przeznaczone zostały na:

- administrację zleconą 120.426,50 zł

- radę miejską 72.487,08 zł

- utrzymanie urzędu gminy 1.426610,98 zł

- promocje gminy 17.942,73 zł

- pozostałą działalność administracyjną 9.730,57 zł

 1. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy.

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 24.845 zł i zostały przeznaczone na wybory do rady miejskiej i burmistrza gminy.

 1. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w kwocie 175.479 zł zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla powiatu na zakup samochodu strażackiego 7 500 zł

- ochotniczą straż pożarną 164.425,86 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.800 zł

- obronę cywilną 3.553,14 zł

 1. Dział 756. Wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Wydatkowana kwota 106.569,39 zł

 1. Dział 757. Obsługa długu publicznego.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 35.000 zł wydatkowano 31.350,41 zł stanowi 89,6 % planu.

 1. Dział 758. Różne rozliczenia.

W dziale tym jest sklasyfikowana rezerwa ogólna, która na koniec roku została niewykorzystana w kwocie 2.000 zł

 1. Dział 801. Oświata i wychowanie.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6.469.757,29 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 3.879.257,54 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 188.773,80 zł

-         przedszkola – 320.210,76 zł w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 239.136,55 zł,

-         gimnazja – 1.805.585,78 zł

-         dowożenie uczniów do szkół –  44.648,39 zł

- utrzymanie ZEAS-u – 187.476,24 zł

- dokształcenie nauczycieli – 24.949,30 zł

-         pozostała działalność – 18.855,48 zł

 1. Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym kwotę 91.605,93 zł przeznaczono na program zwalczania narkomani alkoholizmu.

 1. Dział 852. Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane  w 97,2 % w kwocie 4.146.160,39 zł w tym na:

- ośrodki wsparcia 40.000 zł

- świadczenia rodzinne 2.512.415 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.133,58 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze 556.063,48 zł

- dodatki mieszkaniowe 150.935,16 zł

- ośrodki pomocy społecznej 317.074,82 zł

- usługi opiekuńcze 102.060 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.140 zł

- pozostała działalność 394.338,35 zł

 1. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 633.324,02 zł zostały wykonane w 96,7 %

Na świetlice szkole wydatkowano 368.210,19 zł na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 265.113,83 zł.

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale na plan 2.611.003 zł wykonano 2.534.293,22 zł (97,1 %).

Wykonane wydatki poniesiono na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.799.377,57 zł

- gospodarka odpadami – 23.718,66 zł

- oczyszczanie miasta – 256.117,90 zł

- utrzymanie zieleni – 68.427,43 zł

- oświetlenie ulic – 386.651,66 zł

 1. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.396.899,46 zł (87 %)

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury  wyniosła 235.445 zł

Dotacja dla bibliotek wyniosła 115.360 zł

Na pozostałą działalność została przeznaczona kwota 1.046.094,46 zł w tym na wydatki majątkowe na „Centrum Wikliniarstwa” kwota 1.042.794,46 zł

 1. Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w kwocie 636.357 zł wykonane zostały w kwocie 581.279,04 zł.

Dotacja dla klubów sportowych została przekazana w kwocie 46.000 zł .

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 238.552,23 zł.

Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr B/17/07     Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Plan i wykonanie dochodów

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za 2006 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy na zwrot podatku akcyzowego

4.706

4.705,88

100,0

020

Leśnictwo

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

1.800

1.800

1.310,92

1.310,92

72,8

72,8

700

Gospodarka mieszkaniowa

-         wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

-         wpływy za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności

-         wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

-         wpływy ze sprzedaży majątku gminy

-         wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych

-          pozostałe wpływy (zwrot kosztów podz.nieruch.)

276.500

10.000

6.000

119.000

140.000

1.500

-

217.986,06

9.912,33

2.178

64.821,95

140.530,86

486,92

56

78,8

99,1

36,3

54,5

100,4

32,0

-

710

Działalność usługowa

- dotacja na odnowę grobów żołnierskich

8.000

8.000

8.000

8.000

100,0

100,0

750

Administracja publiczna

-         dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

-         wpływy z opłat za specyfikacje

-         wpływy ze zwrotów za rozm. tel., opł.poczt.

-          5% prowizji od wpł. za dowody osobiste

-          dotacje na pokrycie kosztów przejazdu poborowych

72.495

60.430

6.000

4.000

1.600

465

70.023,55

60.430

3.219,80

4.124,15

1.785,00

464,60

96,6

100,0

53,6

103,1

111,6

100,0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-              dotacja celowa z budżetu państwa na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

-              dotacja celowa z budżetu państwa na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza)

25.380

1.530

23.850

24.845,00

1.530,00

23.315,00

97,9

100,0

97,8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje otrzymane z funduszy celowych (karosaż samochodu)

30.000

30.000

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-         wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego

-         wpływy z podatku leśnego

-         wpływy z podatku od środków transportu

-         wpływy z podatku od spadków i darowizn

-         wpływy z podatku od posiadania psów

-         wpływy z opłaty targowej

-         wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-         wpływy z opłaty skarbowej

-         wpływy za czynności cywilno-prawne

-         odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

-         udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

-         udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-         opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-         zwrot opł. pocztowej (upomnienia)

-         wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone
w formie karty podatkowej

-          pozostałe wpływy – zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.

3.767.332

1.450.424

173.000

61.000

40.000

5.000

2.000

85.000

5.500

30.000

58.500

16.000

1.598.408

130.000

100.000

1.000

3.000

8.500

3.812.738,90

1.441.932,79

168.006,52

55.160,22

49.266,90

6.356,20

1.030

79.321

500

27.321,27

67.135,69

11.290,40

1.654.162

138.581,94

101.225,73

1.863,40

841,08

8.743,76

101,2

99,4

97,1

90,4

123,2

127,1

51,5

93,3

9,1

91,1

114,8

70,6

103,5

106,6

101,2

186,3

28,0

102,9

758

Różne rozliczenia

-         część oświatowa subwencji ogólnej

-         Uzupełnienie subwencji ogólnej

-         część wyrównawcza subwencji ogólnej

-         część równoważąca

-          odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

6.401.836

3.912.375

50.040

2.193.317

226.104

20.000

6.408.661,21

3.912.375,00

50.040,00

2.193.317,00

226.104,00

26.825,21

100,1

100,0

100,0

100,0

100,0

134,1

801

Oświata i wychowanie

-         wpływy z najmu majątku szkół

-         odsetki od środków na rachunkach bankowych

-         dotacja celowa inwestycyjna na budowę sali gimnastycznej w Kopkach

-         Dotacja celowa na modernizację stołówki szkolnej (Urząd Marszałkowski)

-         dotacja celowa na lekcje języka angielskiego

-         Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przyg. zawodowego młod.

-          czesne w przedszkolu

273.751

3.260

1.600

150.000

80.000

11.035

18.856

9.000

271.698,92

6.017,04

1.375,40

150.000,00

80.000,00

6.571,00

18.855,48

8.880,00

99,3

184,6

86,0

100,0

100,0

59,5

100,0

98,7

852

Pomoc społeczna

-         wpływy za usługi opiekuńcze

-         odsetki bankowe

-         prowizja 5% od zadań rządowych

-         dotacja celowa ,,usługi opiekuńcze”

-         dotacja celowa na wypłatę zasiłków                i zapomóg

-         dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych

-         dotacja celowa na utrzymanie OPS

-         dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego

-          dotacja celowa na dożywianie uczniów
i program ,,posiłek”

-          dotacja celowa na pomoc dla rolników

3.721.290

4.700

1.500

-

102.060

459.800

2.622.000

147.340

13.350

310.400

60.140

3.611.300,31

5.295,18

5.862,10

56,15

102.060,00

457.948,30

2.512.415,00

143.990,00

13.133,58

310.400,00

60.140,00

97,0

112,7

390,8

-

100,0

99,6

95,8

97,7

98,4

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-         dotacja celowa na dofin. ,,stypendia”

-          odpłatność za wyżywienie  w stołówkach

373.071

265.391

107.680

355.522,43

265.113,83

90.408,60

95,3

99,9

84,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-         wpłaty mieszkańców Rudnika i Chałupek na budowę kanalizacji i wodociąg

-     środki z programu ZPORR (Unii 
Europejskiej)

-         środki budżetu państwa

-          opłata produktowi

-          dotacja z WFOŚiGW na opracowanie studium wykonalności inwestycji

-

946.066

219.000

537.671

184.904

-

4.491

1.156.790,32

493.570,00

544.989,18

112.665,27

1.074,87

4.491,00

122,3

225,4

101,4

60,9

-

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-         pomoc finansowa

-         środki unii europ.(progr. ZPORR)

-          dotacja z budżetu państwa

-          sprzedaż książki

847.225

4.000

707.931

135.294

-

723.384,50

4.000,00

632.865,26

86.489,24

30,00

85,4

100,0

89,4

63,9

-

926

Kultura fizyczna i sport

-         wpływy z dzierżaw

-         środki unii europejskiej

-         odsetki bankowe

-          wpływy z pozostałych dochodów (ref.koszt.)

201.704

6.000

165.704

1.000

29.000

32.657,53

4.070

0,00

462,75

28.124,78

16,2

67,8

-

46,3

97,0

Ogółem dochody

16.951.156

16.729.625,53

98,7

Realizacja dochodów wymienionych w zał. Nr 1 przebiegała w 2006 roku prawidłowo
z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych między innymi wpływów z dzierżaw  usług realizowanych przez MOSIR

Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez dzierżawców.

Na wpłaty z opłaty targowej i skarbowej, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan ten ustalany jest szacunkowo.

Rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 1.876.964 zł.

Zał. Nr 2

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem

za 2006 rok.

Dział / Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010

01030

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a)     wydatki bieżące

Pozostała działalność

b) wydatki bieżące

9.706

5.000

5.000

4.706

4.706

8.182,63

3476,75

3476,75

4.705,88

4.705,88

84,3

69,5

69,5

100

400

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

a)      wydatki bieżące

w tym:

dotacje

46.800

46.800

46.800

46.800

41.929,42

41.929,42

41.929,42

41.929,42

89,6

89,6

89,6

89,6

600

60014

60016

60095

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

a)      wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Pozostała działalność

a)      wydatki majątkowe

533.500

5.000

5.000

523.950

523.950

9.500

4.550

4.550

510.487,20

2.891,80

2.891,80

503.081,40

503.081,40

9.500,00

4.514,00

4.514,00

95,7

57,8

57,8

96,0

96,0

100

99,2

99,2

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)      wydatki bieżące

b)      wydatki majątkowe

166.030

166.030

94.530

71.500

161.357,58

161.357,58

89.866,64

71.490,94

97,2

97,2

95,1

100

710

71004

71035

71095

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)      wydatki bieżące

Cmentarze

a)     wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b)     wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

52.000

20.000

20.000

31.000

8.000

8.000

23.000

1.000

1.000

45.871,22

14.396,00

14.396,00

31.000,00

8.000,00

8.000

23.000,00

475,22

475,22

88,2

72,0

72,0

100

100

100

100

47,5

47,5

750

75011

75022

75023

75075

75095

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Rady gmin

a)      wydatki bieżące

Urzędy gmin

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Pozostała działalność

wydatki bieżące

1.659.361

120.732

120.732

114.309

73.625

73.625

1.435.904

1.435.904

1.048.763

18.800

18.800

300,00

10.300

10.300

1.647.197,86

120.426,50

120.426,50

114.290,28

72.487,08

72.487,08

1.426.610,98

1.426.610,98

1.048.206,99

17.942,73

17.942,73

300,00

9.730,57

9.730,57

99,3

99,8

99,8

100

98,5

98,5

99,4

99,4

100

95,4

95,4

100

94,5

94,5

751

75101

75109

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wybory do rad gmin

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

25.380

1.530

1.530

1.392

23.850

23.850

4.299

24.845,00

1.530,00

1.530,00

1.392,91

23.315,00

23.315,00

4.298,84

97,9

100

100

100

97,8

97,8

100

754

75411

75412

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki majątkowe

Ochotnicze straże pożarne

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Obrona cywilna

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

184.900

7.500

7.500

173.650

133.850

42.890

39.800

3.750

3.750

750

175.479,00

7.500

7.500

164.425,86

124.625,86

41.513,58

39.800,00

3.553,14

3.553,14

750,00

94,9

100

100

94,7

93,1

96,8

100

94,8

94,8

100

756

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a)      wydatki bieżące

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

116.000

116.000

116.000

18.000

106.569,39

106.569,39

106.539,39

10.437,79

91,9

91,9

91,9

58,0

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a)      wydatki bieżące

35.000

35.000

35.000

31.350,41

31.350,41

31.350,41

89,6

89,6

89,6

758

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

2.000

2.000

0,00

0,00

801

80101

80103

80104

80110

80113

80114

80146

80195

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b)      wydatki majątkowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a)    wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Przedszkola

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

Gimnazja

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b)      wydatki majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół

a)      wydatki bieżące

Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a)      wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

6.596.752

3.986.548

3.089.548

2.504.682

897.000

189.901

189.901

169.944

320.677

320.677

71.996

239.137

1.817.320

1.609.702

1.398.442

207.618

44.956

44.956

187.477

187.477

156.696

31.017

31.017

18.856

18.856

6.469.757,29

3.879.257,54

3.058.311,07

2.486.780,48

820.946,47

188.773,80

188.773,80

169.628,62

320.210,76

320.210,76

71.530,42

239.136,55

1.805.585,78

1.597.972,37

1.387.848,45

207.613,41

44.648,39

44.648,39

187.476,24

187.476,24

156.695,41

24.949,30

24.949,30

18.855,48

18.855,48

98,1

97,3

97,9

99,3

91,5

99,4

99,4

99,8

99,8

99,8

99,3

100

99,3

99,3

99,2

100

99,3

99,3

100

100

100

80,4

80,4

100

100

851

85153

85154

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)      wydatki bieżące

w tym:

-    wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

-   dotacje

b)    wydatki majątkowe

100.000

2.500

2.500

97.500

89.700

7.000

9.000

7.800

91.605,93

0,00

0,00

91.605,93

83.828,43

6.384,00

9.000,00

7.777,50

91,6

0,0

0,0

94,0

93,5

91,2

100

99,7

852

85203

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85278

85295

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Nisku na warsztaty terapii zajęciowej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezp. społecznego

a)  wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

a)      wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)      wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a)      wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

4.263.890

40.000

40.000

2.622.000

2.622.000

60.835

13.350

13.350

557.915

557.915

153.660

153.660

320.425

320.425

274.258

102.060

102.060

89.658

60.140

60.140

394.340

394.340

4.146.160,39

40.000,00

40.000,00

2.512.415,00

2.512.415,00

60.156,21

13.133,58

13.133,58

556.063,48

556.063,48

150.935,16

150.935,16

317.074,82

317.074,82

270.907,73

102.060,00

102.060,00

89.658,00

60.140,00

60.140,00

394.338,35

394.338,35

97,2

100

100

95,8

95,8

98,9

98,4

98,4

99,7

99,7

98,2

98,2

99,0

99,0

98,8

100

100

100

100

100

100

100

854

85401

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)      wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Pomoc materialna dla uczniów

a)    wydatki bieżące

654.694

389.303

389.303

255.955

265.391

265.391

633.324,02

368.210,19

368.210,19

253.120,09

265.113,83

265.113,83

96,7

94,6

94,6

98,9

99,9

99,9

900

90001

90002

90003

90004

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)      wydatki bieżące

w tym:

dotacje

b)    wydatki majątkowe

Gospodarka odpadami

a)    wydatki bieżące

Oczyszczanie miast i wsi

a)      wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)      wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)      wydatki bieżące

b)    wydatki majątkowe

2.611.003

1.864.603

27.500

27.500

1.837.103

24.000

24.000

264.300

264.300

70.000

70.000

388.100

372.100

16.000

2.534.293,22

1.799.377,57

24.801,70

24.801,70

1.774.575,87

23.718,66

23.718,66

256.117,90

256.117,90

68.427,43

68.427,43

386.651,66

370.651,80

15.999,86

97,1

96,5

90,2

90,2

96,6

98,8

98,8

96,9

96,9

97,8

97,8

99,6

99,6

100

921

92109

92116

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)      wydatki bieżące

w tym:

dotacje

Biblioteki

a)      wydatki bieżące

w tym:

dotacje

Pozostała działalność

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.605.539

235.445

235.445

235.445

115.360

115.360

115.360

1.254.734

3.500

3.500

1.251.234

1.396.899,46

235.445,00

235.445,00

235.445,00

115.360,00

115.360,00

115.360,00

1.046.094,46

3.300,00

3.300,00

1.042.794,46

87,0

100

100

100

100

100

100

83,4

94,3

94,3

83,3

926

92604

92605

92695

Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)      wydatki bieżące

- dotacje

b) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

- wydatki majątkowe

636.357

256.730

256.730

130.961

86.300

46.300

46.300

46.300

40.000

293.327

293.327

581.279,04

256.727,41

256.727,41

130.960,34

85.999,40

46.000,00

46.000,00

46.000,00

39.999,40

238.552,23

238.552,23

91,3

100

100

100

99,6

99,4

99,4

99,4

100

81,3

81,3

Ogółem wydatki:

19.298.912

18.606.589,06

96,4

Z wydatków ogółem przypada na:

-         wydatki bieżące

-         wydatki majątkowe

14.602.480

4.696.432

14.312.024,92

4.294.564,14

98,6

92,9

Zał. Nr 3

do Zarządzenia Nr B/17/07     Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Dochody – dotacje celowe

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok

Dział

/ Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

010

01095

Pozostała działalność

4.706

4.705,61

750

75011

Urzędy wojewódzkie

60.430

60.430,00

751

75101

75109

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

Wybory do Rad Gmin

1.530

23.850

1.530,00

23.315,00

852

85212

85213

85214

85228

85278

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.622.000

13.350

156.100

102.060

60.140

2.512.415,00

13.133,58

154.248,30

102.060,00

60.140,00

Ogółem:

3.044.166

2.931.977,49

Zał. Nr 4

do Zarządzenia Nr B/17/07     Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Realizacja

wydatków na zadania z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku

Dział

/ Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

010

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

4.706

4.706

4.706

4.705,61

4.705,61

4.705,61

750

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

751

75101

75109

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń

Wybory do rad gmin

a)          wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń

25.380

1.530

1.530

1.392

23.850

23.850

16.249

24.845

1.530

1.530

1.392

23.315

23.315

15.713,84

852

85212

85213

85214

85228

85278

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezp. społecznego

a)      wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a) wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

2.953.650

2.622.000

2.622.000

60.835

13.350

13.350

156.100

156.100

102.060

102.060

89.658

60.140

60.140

2.841.996,88

2.512.415,00

2.512.415,00

60.156,21

13.133,58

13.133,58

154.248,30

134.248,30

102.060,00

102.060,00

89.658,00

60.140,00

60.140,00

Ogółem:

3.044.166

2.931.977,49

Zał. Nr 5

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów

za 2006 r.

Przychody

Wyszczególnienie

Kwota

Plan

Wykonanie

952

Przychody z zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym

2.651.933

2.393.242,33

Rozchody

Wyszczególnienie

Kwota

Plan

Wykonanie

992

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów

494.177

320.000

Zał. Nr 6

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

zrealizowanych w roku 2006 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

1.

600

60095

Wiata przystankowa Przędzel - Kolonia

4.550

4.514

2.

700

70005

Wykup terenów pod drogi gminne

Modernizacja budynku komunalnego Przędzel – Kolonia

23.000

48.500

23.000,00

48.490,94

3.

710

71035

Zakup dzwonu na cmentarzu komunalnym

23.000

23.000

4.

754

75411

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego PSP Nisko

7.500

7.500

4.

754

75412

Karosaż samochodu strażackiego

39.800

39.800

5.

801

80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopkach

(budowa sali sportowej)

897.000

820.946,47

80110

Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

Zakup wyposażenia stołówki w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

160.000

47.618

159.995,41

47.618

7.

851

85154

Zakup urządzeń na plac zabaw

7.800

7.777,50

8.

900

90001

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacja Sołectwa Przędzel

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chałupki

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

Opracowanie wstępnego studium wykonalności na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin leżących w dorzeczu dolnego Sanu

82.000

85.273

1.650.369

19.461

24.464,66

85.273

1.649.868,20

14.970,01

90015

Dobudowa oświetlenia ulicznego

16.000

15.999,86

921

92195

,,Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem

1.251.234

1.042.794,46

9.

926

92605

92695

Budowa boiska sportowego w Przędzelu

Południowa strefa aktywności wieś Kopki

40.000

293.327

39.999,40

238.552,23

Ogółem:

4.696.432

4.294,564,14

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem zakończenia remontu „Centrum Wikliniarstwa” w wyniku unieważnienia przetargu i budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kopkach, której wykonanie przesunięto na rok 2007.

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel z powodu trudności w uzyskaniu pozwoleń od właścicieli gruntów na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej zostało opóźnione. Jego realizacja została przesunięta na 2007 rok.

Zał. Nr 7

do Zarządzenia Nr B/17/07                 Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Wykonanie

dotacji dla przedszkola niepublicznego

„Ochronka" w Rudniku nad Sanem

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

801

Przedszkole niepubliczne „Ochronka”

239.137

239.136,55

Realizacja dotacji dla

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku

za 2006 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

851

Międzyszkolny klub sportowy „Wiklinki”

4.500

4.500

Miejski Klub Sportowy „Orzeł”  -

Sekcja szachy

4.500

4.500

926

Jutrzenka Kopki

23.000

23.000

LZS Przędzel

23.000

23.000

Rezerwa

300

0

RAZEM:

54.300

54.000

Realizacja dotacji

dla instytucji kultury za 2006 r.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

921

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

235.445

235.445,00

921

Biblioteka Publiczna

115.360

115.360

RAZEM:

350.805

350.805

Zał. Nr 8

do Zarządzenia Nr B/17/07                 Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

za 2006 rok

Dział

Nazwa zakładu

Przychody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

900

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

1.268.800

1.831.819,29

1.268.000

1.800.576,26

w tym dotacja:

74.300

62.365,53

-

-

Zał. Nr 9

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Przychody i wydatki funduszy celowych

za 2006 r.

Dział

Przychody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

900

Gminny fundusz ochrony środowiska

19.000

16.933,38

20.000

17.198,65

Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska to:

- wydatki związane z ,,akcją sprzątania świata”                  -     2.429,15

- dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci         -   6.820,00

- zakup kwiatów i krzewów na zieleńce                            -     4.814,50

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów     -     3.135,00

17.198,65

Zał. Nr 10

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie finansowe

Domu Kultury w Rudniku nad Sanem

za rok 2006

L.p.

Opis

Plan

Wykonanie

1.

Dotacja Domu Kultury

w tym: dotacje celowe- wiklina

-wiklina

-wiklina

-Chór Kopki

-Chór Stróża

-Chór Zgoda

-Przegląd Rudnicki

Kino

Usługi

Zwrot ogrzewanie, inne

Wynajem

Darowizny

Kapital.odsetek

235.445

4.000

4.000

12.360

1.545

1.545

1.545

1.030

23.061,53

20.084.21

748,44

6.601,48

37.723,20

120,61

235.445

4.000

4.000

12.360

1.545

1.545

1.545

1.030

23.061,53

20.084,21

748,44

6.601,48

37.723,20

120,61

Razem

323.784,47

323.784,47

2.

Koszty poniesione na wynagrodzenia

5 pracowników Domu Kultury (4 pełne etaty i ¾ etatu,)

+ ¼ etatu księgowa

114.580,15

114.580,15

ZUS od płac

23.825,88

23.825,88

Świadczenia urlopowe

3.439,11

3.439,11

Badania pracowników + ekwiwalent

1.674,68

1.674,68

Razem wydatki osobowe

143.519,82

143.519,82

3.

Wydatki poniesione na zakup materiałów :

-materiały biurowe

-prasę

-materiały plastyczne

-artykuły przemysłowe

-zdjęcia

-art.spożywcze

4.051,14

233,64

6.857,66

24.169,43

845,15

2.447,60

4.051,14

233,64

6.857,66

24.169.43

845,15

2.447,60

4.

Wydatki poniesione na

-energię

-gaz

3.344,88

11.642,40

3.344,88

11.642,40

5.

Wydatki poniesione na usługi:

-czynsz

-usługi telekomunikacyjne

-telefon komórkowy

-usługi bankowe

-usługi pocztowe

-usługi remontowe

-szkolenia

-ZAiKS

-delegacje

-usługi różne(przygotowanie imprezy plenerowej Wiklina- koncerty, reklama, zakwaterowanie)

-umowy zlecenia (Wiklina)

-wynajem film.

-tr.film.

3.369,50

4.746,46

495,14

738,95

196,00

3,68

1.200,00

5.998,29

3.466,18

75.367,67

7.210,00

11.789,91

2.089,66

 

3.369,50

4.746,46

495,14

738,95

196,00

3,68

1.200,00

5.998,29

3.466,18

75.367,67

7.210,00

11.789,91

2.089,66

6

Pozostałe koszty(VAT nie podlegający odliczeniu)

11.653,79

11.653,79

Razem wydatki rzeczowe

181.917,13

181.917,13

Ogółem wydatki

325.436,95

325.436,95

Dom Kultury nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 1.652,48zł pokrył
z oszczędności z roku poprzedniego.

Dom Kultury w Rudniku nad Sanem posiada zobowiązania na kwotę 7.521,82 z tytułu niezapłaconych faktur za dystrybucję kopii filmowych, dostawę gazu, zakup szpuli
do wyświetlania filmów oraz podatek  PISF 1,5%, których termin płatności przypada
na 2007 rok.

Dom kultury posiada należności od US z tytułu podatku VAT  w kwocie 931,21zł
do rozliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Dom kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Zał. Nr 11

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie finansowe

za 2006 – Biblioteka

L.p.

Opis

Plan

Zmiana  01.12.2006

Wykonanie

%

Przychody

1.

Biblioteka Publiczna dochody osiąga

z dotacji organizatora

Darowizny

Sprzedaż makulatury

Dotacja

115.360

500

120

8.800

115.360

500

120

8.800

100

100

100

100

Razem przychody

124.780

124.780

100

Rozchody

1.

Koszty poniesione na wynagrodzenia

4 pracowników Biblioteki (pełne etaty)

+ ¼ etatu księgowa

70.825,21

70.825,21

100

ZUS od płac

12.904,21

12.904,21

100

Świadczenia urlopowe

3.248,06

3.248,06

100

Badania pracowników + szkolenia + ekwiwalent

984,64

984,64

100

2.

Wydatki poniesione na zakup materiałów zużytych na bieżące potrzeby bibliotek w Rudniku nad Sanem, Kopkach i Przędzelu

-program „SOWA”

-materiały biurowe

-książki

-prasa

-środki czystości i inne

 

5.000,00

1.898,36

9.337,19   1783,44

2.068,65

5.000,00

1898,36

9.337,19

1.783,44

2.068,65

100

100

100

100

100

3.

Wydatki poniesione na: -energię

-gaz, opał

1.796,70   4.944,05

1.796,70

4.944,05

100

100

4.

Wydatki poniesione na usługi:

-telefon

-czynsz, woda, ścieki

-usługi różne

-usługi bankowe

-umowa o dzieło

 

2.725,60

649,10

1.510,50   382,16

292,00

2.725,60       649,10

1.510,50       382,16

292,00

100

100

100

100

100

5

Pozostałe koszty (VAT nie podlegający odliczeniu, delegacje)

4.430,13

4.685,06

105,75

Ogółem wydatki:

124.780

125.034,93

100,2

Biblioteka Publiczna w Rudniku na dzień 31.12.2006  posiada zobowiązania z tytułu dostaw usług w kwocie 425,50 złotych. (Faktura za gaz-termin płatności 12.01.2007)

Na dzień 31.12.2006r. Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem nie posiada należności.

Przekroczoną kwotę wydatków o 254.93 pokryto z oszczędności z roku poprzedniego, które wynosiły 715, 00 złotych. Do wykorzystania w 2007 roku kwota 460,07złotych.