BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) odbędzie się dwudziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Rudnik nad Sanem;

 • ocenę przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2020 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

5. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka SportuRekreacji w Rudniku nad Sanem za 2020 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

6. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Kinga Gut,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem i w Kopkach;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Kopkach;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Rz 10/21 oddalającego skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisu zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. Nr XIX/141/2020 ;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Ryszard Kozub,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

9) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz.  14:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wydanie opinii Komisji dotyczącej ww. sprawozdań i informacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku absolutoryjnego z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2020 r.

6. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

c)zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 14 maja 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-     wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-     sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Wysłuchanie i zaopiniowanie informacji o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2020 rok (punkt 4 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Zapoznanie się z programem zajęć i atrakcji dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym w okresie całego roku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury (punkt 1 planu pracy Komisji na 2021 r.)

4. Zapoznanie z informacją o planach imprezy „Wiklina-Rudnik nad Sanem 2021” (punkt 5 planu pracy Komisji na 2021 r.).

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 14 maja 2021 r. (piąek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-            wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-            sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 8 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem i w Kopkach;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorejonie cmentarza w Kopkach

   i wypracowanie opinii Komisji.

3. Zapoznanie się z pismem Starosty Niżańskiego dot. budowy mostu na rzece Sanciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny - Rudnik nad Sanem wraz z jej przebudową i wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

4. Przegląd, analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników po okresie zimowym – wypracowanie stanowiska. Stan dróg objętych gwarancją (punkt 4 planu pracy Komisji na 2021 r.).

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-     wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-     sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 5 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Analiza wydatków oraz zatrudnienia w placówkach oświatowych (punkt 2 planu pracy Komisji na 2021 r.)

3. Informacja o projektach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 (punkt 3 planu pracy Komisji na 2021 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 10 maja 2021 13:38
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

b) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoRzeszowie z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Rz 10/21 oddalającego skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisu zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. Nr XIX/141/2020

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i wypracowanie opinii Komisji (punkt 5 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Wypracowanie opinii o:

-       wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-       sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

4. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 10 maja 2021 13:38
     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2020;

 • informację przedstawi Pan st. asp. Maciej Długosiewicz – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie i realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Kinga Gut,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

5) nieuwzględnienia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

6) nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

7) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ostatnia aktualizacja: środa, 10 lutego 2021 12:26
         

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

     

Rozporządzenie NR 30/2020

Email Drukuj PDF

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: niżańskiego i leżajskiego

 


Służby gminne