BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
   

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14:45  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2023 rok;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Kontrola wybranych przetargów za 2021 r. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2022 r.)

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2023 rok;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wysłuchanie informacji o stanie technicznym placów zabaw (punkt 8 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Wysłuchanie informacji na temat działalności Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w 2021 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2022 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

 Informuję, że w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

2) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

8) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,

9) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

12) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

13) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

14) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

d) uchwały budżetowej na 2023 rok;

e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;

c) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

d) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

e) uchwały budżetowej na 2023 r.;

f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

 

Informuję, że w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwałyXV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;

b) uchwały budżetowej na 2023 rok;

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2023 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

c) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

         

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Email Drukuj PDF

o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujsciu

     

Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Email Drukuj PDF

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

       

Ogłoszenie informacji o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego)

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31 grudnia 2022 r. w celu prowadzenia jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy Rudnik nad Sanem.


Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 04 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a)obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok;

b)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

   


Strona 1 z 2

Służby gminne