BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

 

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) odbędzie się trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3.Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2021 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

4.Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2021 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

2) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok.

1) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżeturok 2021 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski;

2) sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert;

3) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;

4) dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 r. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

9. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/21/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;

 • uchwałę przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

12. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/14/2022 z dnia 30 maja 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

14. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

15. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn


 

 

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a)zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

b)zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

d) kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,

Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola kosztów utrzymania i odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 (punkt 2 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 07:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwałyXX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wydanie opinii Komisji.

2. Informacja o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz o zasadach wynajmu lokali (punkt 6 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik, złożony w dniu 27 maja 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód polegające na tymczasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w celu posadowienia gazociągu DN700 oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów do cieku Stróżanka z lokalizacją i oddziaływaniem na terenie nieruchomości obejmujących działki:

 • nr 154, 1689, 1716, 1720, 1719, 1718, 1717, 1763, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1796, 1808, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 2306, 2307, 2308, 2309, 1848, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2310, 2311, 2312, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 1884, 2353, 2355, 2356, 2360, 2432, 2433, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 1933, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, obręb 0002 Przędzel, jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie,
 • nr ewidencyjny 1112, 1106, 1105, 1104, 1091, 1088, 1084, 1083, 1082, 1081, 1077, 1076, 1070, 1069, 1065, 1063, 1059, 1058, 1049, 674, 1047, 1048, 1039, 1038, 1034, 1032, 1027, 1026, 1025, 1020, 978, 977, 958, 988, 985, 957, 944, 943, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 880, 881, 851, 852, 853, 845, 849, 848, 829, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 800, 801, 788/2, 789, 785, 784/4, 776, 777, 770, 771, 762/1, 760, 759, 758, 756, 732, 731, 734, 241, 243, obręb 0002 Stróża, jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie.

  Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

 

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik, złożony w dniu 27 maja 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód polegające na tymczasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w celu posadowienia gazociągu DN700 oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów do cieku Stróżanka z lokalizacją i oddziaływaniem na terenie nieruchomości obejmujących działki:


¾  nr 154, 1689, 1716, 1720, 1719, 1718, 1717, 1763, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1796, 1808, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 2306, 2307, 2308, 2309, 1848, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2310, 2311, 2312, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 1884, 2353, 2355, 2356, 2360, 2432, 2433, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 1933, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, obręb 0002 Przędzel, jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie,

¾  nr ewidencyjny 1112, 1106, 1105, 1104, 1091, 1088, 1084, 1083, 1082, 1081, 1077, 1076, 1070, 1069, 1065, 1063, 1059, 1058, 1049, 674, 1047, 1048, 1039, 1038, 1034, 1032, 1027, 1026, 1025, 1020, 978, 977, 958, 988, 985, 957, 944, 943, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 880, 881, 851, 852, 853, 845, 849, 848, 829, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 800, 801, 788/2, 789, 785, 784/4, 776, 777, 770, 771, 762/1, 760, 759, 758, 756, 732, 731, 734, 241, 243, obręb 0002 Stróża, jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37‑450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych. Sprawę prowadzi Pani Elżbieta Lis (telefon 15 842 89 82 lub 84, email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Podpisane przez
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

                                 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Email Drukuj PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 


Strona 1 z 2

Służby gminne