BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wynikach pracy komisji z wyboru wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Email Drukuj PDF

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje:

Ostatnia aktualizacja: piątek, 31 marca 2023 14:51
     

Ogłoszenie o naborze wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

Zgodnie z uchwałą Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.02.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z jej zmianą,

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 marca 2023 09:45 Więcej…
             

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Sprawozdanie i realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022;

 • sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

2) zmiany uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) przekazania petycji zgodnie z właściwością;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,

5) zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji

6) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

7) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 marca 2023 11:19
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 09 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b)zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

c) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 09 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Podsumowanie przebiegu zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem (punkt 2 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Zapoznanie się z informacją na temat zabytków i pomników przyrody na terenie gminy Rudnik nad Sanem (punkt 1 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wypracowanie opinii Komisji.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 marca 2023 11:15
 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 08 marca 2023 r. (środa) o godz. 08:30 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 i wypracowanie opinii Komisji.

2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres1.01.2022 do 31.12.2022 i wypracowanie opinii Komisji.

3. Przedstawienie sprawozdania za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023 przyjętego uchwałą nr XX/146/2020 z dniagrudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.

4. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

i wypracowanie opinii Komisji.

5. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 06 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz.  14:30 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2022 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Kontrola zadań realizowanych z funduszu sołeckiego za 2022 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Zmiana planu pracy Komisji na 2023 rok.

4. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 06 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2022 r.

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności i przygotowanie projektu uchwały.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Mieczysława Pędlowska

                   


Strona 1 z 2

Służby gminne