BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
   

Ogłoszenie o sesji

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2022/2023;

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonychRudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przędzel na czas oznaczony oraz od stąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Mateusz Drzymała,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Mateusz Drzymała,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Mateusz Drzymała,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) zawarcia porozumieniacelu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

7) zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

9) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

10) zmiany uchwały Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

11) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonychRudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przędzel na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;

e) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;

f) zawarcia porozumieniacelu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;

d) zmiany uchwały Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

e) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2022/2023 i wydanie opinii Komisji (punkt 5 planu pracy Komisji na 2022 r.)

2.Informacja o projektach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2023/2024 (punkt 2 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3.Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

   

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Chałupki

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr OrA.0050.81.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Chałupki, przysiółek wsi Kopki na Chałupki, wieś.


Ankieta konsultacyjna

Ostatnia aktualizacja: piątek, 08 września 2023 13:42
             

Ogłoszenie o naborze wniosków

Email Drukuj PDF

w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

wszystkie informacje na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl

       

Ogłoszenie o naborze wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

Zgodnie z uchwałą Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.02.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z jej zmianą,

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia
do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem.

Więcej…
             


Strona 1 z 2

Służby gminne