BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.


Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2018;

 • informację przedstawi Pan asp. sztab. Eugeniusz Ciak – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara;
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018;

 • sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Stanisław Loryś – wiceprzewodniczący Komisji,

4) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Stanisław Loryś – wiceprzewodniczący Komisji,

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przędzel na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Stanisław Loryś – wiceprzewodniczący Komisji,

6) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

7. Podziękowania dla Sołtysów i Przewodniczących Osiedli za pracę w kadencji 2014 – 2018.

8.Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne