BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, 19.05.2017 r.

 

                                                     

ZPF.271.11.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem i ul. Zagórna w Kopkach”

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

      37– 420 Rudnik nad Sanem.


II. Przedmiot zamówienia:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik nad Sanem – ulica Głowackiego oraz w miejscowości Kopki – ulica

         Zagórna.

    2. Szczegółowy zakres robót:

1) dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej nN przy ulicy Głowackiego:

    a) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn (lub podobnych),

    b) montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia: wysięgnik 1-ramiennylampą 100 W (3 kpl.) i 150 W (3 kpl.),

    c) montaż bezpieczników i odgromników z kosza podnośnika samochodowego,

    d) sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

    e) wykonanie badań i pomiarów.

2) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagórna (zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Kopki):

    a) wykonanie wykopów mechanicznych dla słupów elektroenergetycznych,

    b) montaż i mechaniczne stawianie słupów,

    c) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn (lub podobnych),

    d) montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników z kosza podnośnika samochodowego,

    e) montaż uziemień,

    f) montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia: wysięgnik 1-ramiennylampą 70 W (7 kpl),

    g) montaż bezpieczników z kosza podnośnika samochodowego,

    h) sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

    i) wykonanie badań i pomiarów.

3)wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

    3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.

    4. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnieobowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone,

b) wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

c) oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

d) w przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy są zobowiązani do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazanenazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę,

e) użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowaniabudownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

f) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów,

g) przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca wykonywania robót, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia,

h) Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji i rękojmi bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte zamówieniem,

    5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad

       Sanem, pok. nr 1.

   6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) 45.31.61.10 – 9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,

b) 45.23.14.00 – 9 – Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych NN,

c) 45.31.00.00 – 3 – Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,

d) 45.31.60.00 – 5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

     1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 04.08.2017 r.

     2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

  Nr kryterium

  Wzór:

  1 - Cena

  Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 x waga

  gdzie:

  -          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

  -          Cof – cena badanej oferty


     3. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy

         związanych z wykonywaniem zamówienia.

     4. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

     5. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT),uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).


  IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

           1) nie podlegają wykluczeniu,

           2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

      2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

          1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toodrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych

             wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

    2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

       3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

         3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń

             i dokumentów.


       V. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

        1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

          1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

          2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych

              dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w

              wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli

              pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

              i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię

              pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

    2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i

      dokumenty:

      1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru z Załącznika nr 2,

      2) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

          ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty

      oświadczenie o spełnianiu warunków udziałupostępowaniu (według wzoru z Załącznika nr 3).


  VI.Termin składania ofert:

   1. Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 29.05.2017 r. do godz. 10:00Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40,

        37 – 420 Rudnik nad Sanem, w Sekretariacie, fax 15 876 11 19, e-mail:

   2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. do godz. 10:30 w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik

       nad Sanem, pok. 13 (Sala Posiedzeń).

    3. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1).

    4. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość

      całkowitą oferty. Kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę

     najkorzystniejszą.


  VII. Załączniki (do pobrania):

         Zaproszenie do złożenia oferty,

        1. Załącznik nr 1 – formularz oferty,

        2. Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

        3. Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

        4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

        5. Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa.


      

            BURMISTRZ

                                                                                                  Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                     mgr inż. Waldemar Grochowski


  Ostatnia aktualizacja: piątek, 19 maja 2017 10:24  

  Służby gminne