BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/86/2003 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

2) sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji.

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji,

5) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

7. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           /-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne