BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

 

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.


Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz przekazania go do organu regulacyjnego;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Józef Łojek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

3)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski;
 • sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert;
 • opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;
 • dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2017;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

6. Zapoznanie z Uchwałą Nr XIV/123/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

 • opinię przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

7. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

9. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta RudnikSanem za rok 2017;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

11. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

 

Służby gminne