BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2018-12-03

ZPF.271.34.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku

 

I.  Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40,

37 – 420 Rudnik nad Sanem.


II.  Przedmiot zamówienia i informacje dodatkowe:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku.
  2. Usługi będą świadczone na rzecz 4 osób bezdomnych (2 kobiet i 2 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.
  3. Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Decyzja zawierać będzie imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.
  4. Podmiot składający ofertę zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  5. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznychw tym zakresie. Podmiot składający ofertę oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
  6. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób bezdomnych, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
  7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
  8. Podmiot składający ofertę zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającegokażdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

III.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  2. Kryterium wyboru oferty – cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej 100 %. (osobno kobiet i mężczyzn).

 

Nr kryterium

Wzór:

1 – Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie


3. Ceny jednostkowe podane w ofercie są cenami stałymi w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom.

4. Wykonawca musi wkalkulować w ceny jednostkowe wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonywaniem zamówienia.

5. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

6. Wykonawcą może złożyć ofertę dotycząca świadczenia usług objętych zamówieniem tylko na jedną część (tzn. w odniesieniu do kobiet lub mężczyzn) lub na cały zakres zamówienia (tzn. zarówno dla kobiet jak i mężczyzn).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na świadczenie usług dla kobiet i mężczyzn.

 

IV.  Termin składania ofert:

  1. Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 13.
  3. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1).

 

V.  Załączniki:

     1) formularz oferty;

                                                                     

Z poważaniem

 

                                                                                                             Z up. Burmistrza

 

                                                                                                            mgr Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych


 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 grudnia 2018 15:13  

Służby gminne