BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

 

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 12.07.2019 r.


ZPF.271.16.1.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz

z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem”

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

W SIWZ §5 pkt. 3a dotyczący zdolności technicznej znajduje się zapis: „wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane (dotyczące budowy lub rozbudowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych) odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu 5 lat wykonał robotę budowlaną:

1) polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości min. 9 km i wartości min. 1 300 000,00 zł brutto.

2) polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości min. 30 km i wartości min. 5 000 000,00 zł brutto

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. roboty budowlane spełniają wymagania warunku dotyczącego zdolności technicznej.

Zamawiający dopuszcza roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych (z przyłączami).


 

            BURMISTRZ

                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

                                                       Nie przedłuża się terminu składania ofert 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 09 września 2019 13:15  

Służby gminne