BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.6.2021 - Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.6.2021 - Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069666/01 z dnia 2021-05-31 r.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158761002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d59d86a6-c1d4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069666/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 14:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: TAK

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000526/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i budowa dróg oraz chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych: Nr 102733R -ul. Jarosława Dąbrowskiego; Nr 102731R - ul. Tadeusza Kościuszki; Nr 102737R - ul. Żwirki i Wigury w Rudniku nad Sanem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.rudnik.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

https://miniportal.uzp.gov.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

2)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf, i podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – § 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – § 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2833154,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

2.1. Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych: Nr 102733R w km 0+002,40 ÷ 0+541,00 -ul. Jarosława Dąbrowskiego; Nr 102731R w km 0+000,00 ÷ 0+776,30- ul. Tadeusza Kościuszki; Nr 102737R w km 0 + 005,10 ÷ 0+473,90 - ul. Żwirki i Wigury w Rudniku nad Sanem:

 1)ulica Jarosława Dąbrowskiego w Rudniku nad Sanem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

 

b) elementy odwodnienia, c) podbudowa jezdni,

 

d) nawierzchnie i elementy ulic,

 

e) oznakowanie pionowe i poziome,

f) inne roboty.


2)ulica Tadeusza Kościuszki w Rudniku nad Sanem:a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,


b) elementy odwodnienia,


c) podbudowa jezdni,


d) nawierzchnie i elementy ulic,

 

e) oznakowanie pionowe i poziome,


f) inne roboty.

 

3) ulica Żwirki i Wigury:

 a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,


 b)elementy odwodnienia,

 c)podbudowa jedni,


d)nawierzchnie i elementy ulic,

 

e)oznakowanie pionowe i poziome,

 f) inne roboty.

2.2. Zadanie 2 – Przebudowa i budowa dróg gminnych:

1) Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Wspólną w Rudniku nad Sanem:

a)roboty przygotowawcze,

b)odwodnienie,

 

c)podbudowy,

 

d)nawierzchnie i elementy ulic,

 

e)oznakowanie pionowe i poziome,

 

f)kanał technologiczny.

 

2) Przebudowa ulicy Partyzantów:


a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

 

b)podbudowy,

 

c)nawierzchnie i roboty wykończeniowe:

 

d)oznakowanie pionowe i poziome,

 

e)inne roboty.

3)przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek o nr ewid. 2031/1 i 2616 w miejscowości Przędzel:

a) roboty przygotowawcze,

b) podbudowy,

c) nawierzchnie i roboty wykończeniowe,

d) oznakowanie pionowe i poziome,

e) inne roboty..

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000- 9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1)Kryterium: Cena - waga 60%

2)Kryterium: Gwarancja –waga 40%.

3)Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.W odniesieniu do warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

Brak podstaw wykluczenia:

 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

 2)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 do SWZ;

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

 1)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,

 2)W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,

3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,

 4)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).


2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-06-15 do godz. 10:00.

 

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 

1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu 20 9434 1070 2005 1500 0117 0035,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 

3)gwarancjach bankowych,

 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.

 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

 

2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 6 ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 7.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w §14 w projekcie umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór umowy do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

Załączniki do pobrania:

 

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 6 – Formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr 7 – Formularz Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia;

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Zadanie 1,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Zadanie 2,

altCzęść 4 - Przedmiar robót- Zadanie 1,

altCzęść 4 - Przedmiar robót- Zadanie 2,

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie 1,

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie 2,

altCzęść 6 – ID postepowania.

 alt Kwota przeznaczona na zadanie

 Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 14 czerwca 2021 14:20  

Służby gminne