BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

 

 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40
1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 158761002
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022
roku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9100f1cc-408c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261435/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08 14:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000526/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w
2022 roku
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.rudnik.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx,*pdf, i podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania)
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.27.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 612056,33 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022
roku.
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) Obsługa przynajmniej jeden dzień w tygodniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Załadunek i transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
2) Załadunek i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury (kod: 20 01 01, 15 01 01)
b) szkło, opakowania ze szkła (kod: 20 01 02, 15 01 07),
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 20 01 39, 15 01 02), metale,
opakowania z metalu (kod: 20 01 40, 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05)
oraz inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (kod: 20 01 99),
d) bioodpady np. trawa, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. (kod: 20 02 01, 20 01 08),
e) popiół (kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)),
3) Załadunek i transport przeterminowanych leków zbieranych w aptekach i punktach
aptecznych (kod: 20 01 31, 20 01 32),
4) Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest prowadzony
przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad
Sanem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu w pojemniki pozwalające
gromadzić następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a
w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe (posegregowane), popiół (kody zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)) – wielkość i typ tych
pojemników będzie zależna od przyjętego modelu gromadzenia odpadów. PSZOK musi być
czynny w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
5) Odpady wymienione w pkt 1 – 4 należy przewieźć i przekazać do Instalacji Komunalnej w
Sigiełkach, gmina Krzeszów, zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy
Zamawiającym a Gminą Krzeszów.
6) W przypadku awarii instalacji, o której mowa w pkt. 5 odpady należy przewieźć i przekazać do
innej instalacji komunalnej wskazanej przez Zamawiającego.
7) Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych
selektywnie z odpadami zmieszanymi.
8) Na podstawie danych wyjściowych zawartych w Część 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia Wykonawca ustali przewidywaną masę odpadów komunalnych i na tej podstawie
określi cenę za 1 Mg odpadów komunalnych odebranych i przekazanych do instalacji
komunalnej.
9) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań z ilości
zebranych odpadów komunalnych.
10) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa
ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi,
b) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania
terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników,
kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego
przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z
odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d) Wykonawcę obowiązuje:
 zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
 zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych
odpadów komunalnych,
11) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań według
wzoru i częstotliwości określonej we właściwym rozporządzeniu, a także zapisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
4. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane:
 od stycznia 2022 r. do marca 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
 od kwietnia 2022 r. do października 2022 r. – co 2 tygodnie,
 od listopada 2022 r. do grudnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
b) zbierane selektywnie:
 papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w
miesiącu,
 popiół:
• od stycznia 2022 r. do kwietnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
• od maja 2022 r. do września 2022 r. – 1 raz w miesiącu,
• od października 2022 r. do grudnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
c) bioodpady:
 od stycznia 2022 r. do marca 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
 od kwietnia 2022 r. do października 2022 r. – co 2 tygodnie,
 od listopada 2022 r. do grudnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,

) z obszarów zabudowy wielolokalowej:
a) odpady zmieszane:
 od stycznia 2022 r. do kwietnia 2022 r. – 1 raz w tygodniu,
 od maja 2022 r. do września 2022 r. – 2 razy w tygodniu,
 od października 2022 r. do grudnia 2022 r. – 1 raz w tygodniu,
b) zbierane selektywnie:
 papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co 2
tygodnie,
 popiół:
• od stycznia 2022 r. do kwietnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
• od maja 2022 r. do września 2022 r. – 1 raz w miesiącu,
• od października 2022 r. do grudnia 2022 r. – 2 razy w miesiącu,
c) bioodpady:
 od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. – 1 raz w tygodniu,
3) odpady z aptek – 1 raz na kwartał.
4) Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenia właściciela nieruchomości
będzie odbywać się odpłatnie na podstawie umowy między Wykonawcą i właścicielem
nieruchomości.
5. Szczegółowe dane do wyceny przedmiotu zamówienia zawarte są w Części 3. do SWZ.
6. Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniał na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające
bezpośrednio realizować zamówienie – osoby wykonujące czynności polegające na obsłudze
pojazdów do odbierania i transportu odpadów komunalnych (kierowcy i obsługa), jeżeli zakres
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji
zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryterium: Cena - waga 60%
2) Kryterium: Termin płatności faktury –waga 40%. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych
obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu
do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Po dokonaniu oceny
oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
oświadczy oraz wykaże, że:
a) jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9b i 9c ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) kopia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi

dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot
udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-11-16 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005 1500 0117 0039,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający
wymaga złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy
p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w § 6 ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres
przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 5.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i
na warunkach określonych w §10 w projekcie umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór
umowy do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

                                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia,

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Część 3 –SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 altCzęść 4 – ID postepowania.

 alt Kwota przeznaczona na zadanie


 

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 15 listopada 2021 11:24  

Służby gminne