BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Inne stanowiska Stanowisko pracy do spraw kadr i administracyjno-gospodarczych

Stanowisko pracy do spraw kadr i administracyjno-gospodarczych

Email Drukuj PDF

Do zadań stanowiska pracy do spraw organizacyjnych, kadrowych
i gospodarczych należ w szczególności:

1.     prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz aktami osobowymi pracowników,

2.     organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

3.     przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4.     zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

5.     przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych
i przedkładanie ich do wstępnej aprobaty Sekretarzowi Gminy,

6.     zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

7.     przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

8.     prowadzenie ewidencji czasu pracy,

9.     współpraca ze stanowiskiem pracy księgowości budżetowej w zakresie kompletowania wniosków emerytalno – rentowych,

10. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,

11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

12. prenumerata prasy, czasopism i dzienników urzędowych,

13. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz ich przechowywanie,

14. protokołowanie spotkań organizowanych przez Burmistrza,

15. prowadzenie archiwum zakładowego,

16. analiza kosztów utrzymania Urzędu oraz dbałość o terminowość opłat
z tym związanych,

17. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy oraz materiały biurowe i kancelaryjne,

18. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

19. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

20. ochrona systemów i sieci informatycznych,

21. kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

22. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

23. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Służby gminne