BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) odbędzie się trzydziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie analizy stanu ładu i porządku publicznego w 2017 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem;

 • analizę przedstawi Pan asp. sztab. Eugeniusz Ciak – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Władysława Binkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

2) utworzenia Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

5) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2018;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Lucjan Tabasz - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

7) regulaminu Targowiska „MÓJ RYNEK” przy ul. Targowej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

8) zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko - Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

9) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

10) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

11) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości czterech działek położonych w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

12) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

13) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

14) podziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

5. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: środa, 21 lutego 2018 08:09  

Służby gminne