BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjeśnienie treści SIWZ (II)

Wyjeśnienie treści SIWZ (II)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 21.10.2020 r.

 

ZPF.271.28.2.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Wykonawca 1:

Pytanie 1:

Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować stolarkę aluminiową w kolorze szarym, bramy garażowe w kolorze czerwonym. Poszczególne odcienie oraz kolorystyka drzwi wewnętrznych zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Pytanie 2:

Proszę określić rodzaj materiału do stolarki okiennej i drzwiowej (np. aluminium, PVC, mdf) do zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić ślusarkę okienno – drzwiową zewnętrzną aluminiową, a stolarkę wewnętrzną drzwiową z mdf z wypełnieniem drzwi z płyty wiórowej z okleiną CPL grubości min. 0,2 mm.

Pytanie 3:

Proszę podać grubość styropianów do pozycji 10, 28, 29, 40, 41..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować styropian o następujących grubościach: poz. 10 – 12 cm i 5 cm, poz. 28 – 12 cm, poz. 40 – 7 cm, poz. 41 – 5 cm.

Wykonawca 2:

Pytanie 1:

Opis techniczny, część II Architektura - ściany zewnętrzne przewiduje się do wykonania jako dwuwarstwowe - z bloczków ceramicznych, żelbetowe lub cem.-wap., z kolei opis techniczny konstrukcyjny pkt. 5.2 część naziemna - układ konstrukcyjny obiektu stanowią: ściany konstrukcyjne murowane z bloczków SILKA E24 15MPa , natomiast w przedmiarze robót ujęte są ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm, ścianki działowe z płytek piano-lub gazobetonowych.

Proszę o informację czy ściany zewnętrzne budynku wycenić z bloczków według projektu technicznego -Architektura, opisu technicznego konstrukcyjnego czy zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściany zewnętrzne należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2:

§ 5 SIWZ - dotyczy warunku udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia, pkt. 3 a) - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - w tym okresie , 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. brutto każda.

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści i uzna , że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat jedną robotę powyżej 1 500 000,00zł. brutto , a drugą powyżej 500 000,00zł. brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uzna warunku jako spełnionego przy wykazaniu ww. robót. Każda z przestawionych robót musi być o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Pytanie 3:

Proszę o informację na jakiej wysokości od posadzki zamontować panel z naświetlem bramy garażowej?

Odpowiedź:

Wysokość do montażu naświetla zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót budowlanych.

 

Pytanie 4:

Proszę o informację czy w zakresie mechanicznego podnoszenia bramy garażowej należy wycenić zdalne sterowanie np. pilot?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić automatyczne zdalne sterowanie (pilot).

Pytanie 5:

Rysunek A1 oraz A2 projektu budowlanego, w przegrodach zewnętrznych projekt zakłada płytę HPL 1,0cm, styropian 12cm, pustak ceramiczny. Brak płyty HPL w przedmiarze robót oraz opisie architektury.

Prosimy o informację czy płytę HPL należy przyjąć do wyceny , a jeżeli tak to w jakiej ilości i na których ścianach ma być położona, a także jaka winna być gęstość styropianu.

Odpowiedź:

Płyty HPL nie należy przyjmować do wyceny, należy wycenić wyprawę elewacji z tynku silikonowego, faktura baranek 1,5 mm. Należy zastosować styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λ (lambda) min. 0,031.

Wykonawca 3:

Pytanie 1:

W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu pt; „Budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem” zwracam się z zapytanie czy Inwestor posiada zezwolenie na wycinkę drzew które są objęte projektem jako do usunięcia ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie posiadał zezwolenie na wycinkę drzew, które są objęte projektem jako do usunięcia.

 

 

                                                                                                                                                                BURMISTRZ    

                                                                                                                                                       Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert


800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Rudnik nad Sanem, dnia 21.10.2020 r.

 

 

ZPF.271.28.2.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Wykonawca 1:

Pytanie 1:

Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować stolarkę aluminiową w kolorze szarym, bramy garażowe w kolorze czerwonym. Poszczególne odcienie oraz kolorystyka drzwi wewnętrznych zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót budowlanych.

 

Pytanie 2:

Proszę określić rodzaj materiału do stolarki okiennej i drzwiowej (np. aluminium, PVC, mdf) do zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić ślusarkę okienno – drzwiową zewnętrzną aluminiową, a stolarkę wewnętrzną drzwiową z mdf z wypełnieniem drzwi z płyty wiórowej z okleiną CPL grubości min. 0,2 mm. 

 

Pytanie 3:

Proszę podać grubość styropianów do pozycji 10, 28, 29, 40, 41..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować styropian o następujących grubościach: poz. 10 – 12 cm i 5 cm, poz. 28 – 12 cm, poz. 40 – 7 cm, poz. 41 – 5 cm.

Wykonawca 2:

Pytanie 1:

Opis techniczny, część II Architektura - ściany zewnętrzne przewiduje się do wykonania jako dwuwarstwowe - z bloczków ceramicznych, żelbetowe lub cem.-wap., z kolei opis techniczny konstrukcyjny pkt. 5.2 część naziemna - układ konstrukcyjny obiektu stanowią: ściany konstrukcyjne murowane z bloczków SILKA E24 15MPa , natomiast w przedmiarze robót ujęte są ściany budynków  wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm, ścianki działowe z płytek piano-lub gazobetonowych.

Proszę o informację czy ściany zewnętrzne budynku wycenić z bloczków według projektu technicznego -Architektura, opisu technicznego konstrukcyjnego czy zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściany zewnętrzne należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

 

Pytanie 2:

§ 5  SIWZ - dotyczy warunku udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia, pkt. 3 a) - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - w tym okresie , 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. brutto każda.

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści i uzna , że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat jedną robotę powyżej 1 500 000,00zł. brutto , a drugą powyżej 500 000,00zł. brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uzna warunku jako spełnionego przy wykazaniu ww. robót. Każda z przestawionych robót musi być o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

 

Pytanie 3:

Proszę o informację na jakiej wysokości od posadzki zamontować panel z naświetlem bramy garażowej?

Odpowiedź:

Wysokość do montażu naświetla zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót budowlanych.

 

Pytanie 4:

Proszę o informację czy w zakresie mechanicznego podnoszenia bramy garażowej należy wycenić zdalne sterowanie np. pilot?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić automatyczne zdalne sterowanie (pilot).

  

Pytanie 5:

Rysunek A1 oraz A2 projektu budowlanego, w przegrodach zewnętrznych projekt zakłada płytę HPL 1,0cm, styropian 12cm, pustak ceramiczny. Brak płyty HPL w przedmiarze robót oraz opisie architektury.

Prosimy o informację czy płytę HPL należy przyjąć do wyceny , a jeżeli tak to w jakiej ilości i na których ścianach ma być położona, a także  jaka winna być gęstość styropianu.

Odpowiedź:

Płyty HPL nie należy przyjmować do wyceny, należy wycenić wyprawę elewacji z tynku silikonowego, faktura baranek 1,5 mm. Należy zastosować styropian o współczynniku przewodzenia ciepła  λ (lambda) min. 0,031.

 

 

Wykonawca 3:

Pytanie 1:

W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu pt; „Budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem” zwracam się z zapytanie czy Inwestor posiada zezwolenie na wycinkę drzew które są objęte projektem jako do usunięcia ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie posiadał zezwolenie na wycinkę drzew, które są objęte projektem jako do usunięcia.

 

 

     BURMISTRZ      

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert

Ostatnia aktualizacja: środa, 21 października 2020 13:35  

Służby gminne