BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia Ogłoszenie o naborze wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Ogłoszenie o naborze wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

Zgodnie z uchwałą Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.02.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z jej zmianą,

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia
do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego z wyłączeniem osób fizycznych
i prawnych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie
lub rybołówstwie. Podmioty ubiegające się o dotację mogą składać wnioski do pozyskania środków w kwocie nie większej niż 250 000,00 zł. Planowane do pozyskania środki
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie nie mogą przekraczać 500 000,00 zł.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie dotacji do 29 marca do godziny 15:00:

·      osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,

·      korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,

·      elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem: /UGiM/skrytka.

 

Kopertę z wnioskiem lub wiadomość ePUAP należy zatytułować: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 876 10 02 (wew. 38).

 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Uchwała Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. wraz z jej zmianą

Zał. 1 – Wniosek o dotację

Zał. 2 – Karta oceny formalnej

Zał. 3 – Karta oceny merytorycznej

Pliki do pobrania:

1.      Uchwała Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. wraz z jej zmianą

2.      Zał. 1 – Wniosek o dotację

3.      Zał. 2 – Karta oceny formalnej

4.      Zał. 3 – Karta oceny merytorycznej

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 marca 2023 09:45  

Służby gminne