BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

c) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjipośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości z Chałupki przysiółek wsi Kopki na Chałupki wieś;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad SanemLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;

e) zawarcia porozumieniacelu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Rozpatrzenie planów i zadań inwestycyjnych na rok 2023 w kontekście planowanego budżetu (punkt 12 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników. Stan dróg objętych gwarancją (punkt 4 planu pracy Komisji na 2023 r.).

4. Sprawy różne.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Stanisław Loryś

 

Służby gminne