BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się nadzwyczajna pięćdziesiąta druga sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

• informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2023;

• informację przedstawi Pan asp. szt. Roman Łyko,

• opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.;

• sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara,

• opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś –  przewodniczący Komisji.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023;

• sprawozdanie przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023;

• sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem;

• projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,

• opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego;

• projekt uchwały przedstawi Pan Mateusz Drzymała,

• opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”;

• projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

• opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024 – 2030;

• projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

• opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Rudnickie becikowe”;

• projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

• opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Jan Serafin – wiceprzewodniczący Komisji.

6) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;

• projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,

• opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Jan Serafin – wiceprzewodniczący Komisji,

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Podsumowanie kadencji 2018-2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne