BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Jak załatwić sprawy ? Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Email Drukuj PDF

 

Informacja

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem informuje o zmianie ustawy
o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew.

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady wycinki drzew

            W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), które wprowadzają nowe regulacje dotyczące usuwania drzew. Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia drzewa planowanego do usunięcia (przywrócony został pomiar pnia drzewa na wysokości 5 cm, a nie jak było dotychczas na wysokości 130 cm). Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Obowiązują następujące regulacje:

1. Dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownicy urzędu gminy dokonają oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Przepisy określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,

d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (uznanie za pomnik przyrody).

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez rysunku lub mapy określającej położenie drzew lub krzewów) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

Organ zatem wnosi sprzeciw:

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

UWAGA:

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

2. Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, (w przypadku wszystkich podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wobec powyższego pozostali właściciele nieruchomości (tj. osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także inne podmioty) na dotychczasowych zasadach występują z wnioskiem do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekroczy podane wartości odpowiednio dla danego gatunku drzewa. Usunięcie tych drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1 lub telefonicznie (015) 876 10 02 wew. 38.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r.                        
   poz. 1074),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).


Wszelkie dokumenty związane gospodarką komunalna i mieszkaniową można składać w:

Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

pokój 3 (parter) - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
tel. 0-15 876-10-02 wew. 47

pokój 1 (parter) - zezwolenia i zgłoszenia na usunięcie drzew i krzewów
tel. 0-15 876-10-02 wew. 38

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości (osobę fizyczną)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Ostatnia aktualizacja: piątek, 04 sierpnia 2017 11:39  

Służby gminne