BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestr instytucji kultury Zarządzenie Nr OrA.120.5.2012

Zarządzenie Nr OrA.120.5.2012

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr OrA.120.5.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Lucyny Zygmunt Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem Gmina Rudnik nad Sanem, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych

 Zarządzenie Nr OrA.120.5.2012

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

z dnia 05 czerwca 2012 r.


w sprawie upoważnienia Pani Lucyny Zygmunt Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem Gmina Rudnik nad Sanem, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 8 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189), zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Lucynę Zygmunt Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudnik nad Sanem, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów pełnych z ksiąg rejestrowych i odpisów skróconych z rejestru instytucji kultury.

§ 2

Upoważnienia udzielam na okres zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Załącznik do zarządzenia Nr OrA.120.6.2012

 

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

z dnia 11 czerwca 2012 r.

 

 

 

………………., dnia ...............................

 

(miejscowość)

 

……………………………………….

 

(Imię i nazwisko)

 

……………………………………….

 

………………………………………

 

(Adres)

 

 

 

WNIOSEK

 

o odpis z Rejestru instytucji kultury

 

Gminy Rudnik nad Sanem

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 187), wnoszę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu pełnego.........................................................................../skróconego z rejestru instytucji kultury*.

 

(Nazwa instytucji kultury)

 

Cel wydania:……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………....

 

…………………………………………………………………………………………………..………..

 

 

 

 

 

Odpis proszę przesłać *:

 

- na wyżej wymieniony adres,

 

- elektronicznie na adres: ………………………………..

 

- odbiór osobisty,

 

- odbiór przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (w załączeniu upoważnienie)

 

W załączeniu dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.

 

……………………………………………

 

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Pisemne potwierdzenie odbioru.

 

Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z ………. stron/y.

 

Data: ………………………… ……………………………………………

 

Czytelny podpis wnioskodawcy

 

* - niepotrzebne skreślić


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 stycznia 2013 14:36  

Służby gminne