BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wybory ławników kadencja 2020-2023
Wybory ławników kadencja 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Nisku.

Liczba ławników potrzebnych do wyboru wynosi

  • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Nisku – 1 osoba;

Ławnikiem może być wybrany ten kto (art. 158 § 1-3 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1-2 ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem (art. 162 § 1  ustawy):

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Zgłoszenia dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

I. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (art. 162 ustawy):

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

II. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

III. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

IV. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

V. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

VI. Koszty opłat za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszeniu kandydatów jest niedopuszczalne.

Wyborów ławników Rada Miejska w Rudniku nad Sanem dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych niezbędnych dokumentów są dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

- na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), zakładka Ministerstwo-sądy powszechne)

- w Biurze Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, (pok. nr 12).

Zgłoszenia kandydata na ławnika  należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem-Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem - osobiście (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         /-/ mgr Edward Wołoszyn


Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób popierających kandydata na ławnika

Oswiadczenie o braku postępowania o przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oswiadczenie o braku pozbawienia wladzy rodzicielskiej

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 


Służby gminne