BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
12
2   Link   UCHWAŁA NR XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
12
3   Link   UCHWAŁA NR XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
12
4   Link   UCHWAŁA NR XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
11
5   Link   UCHWAŁA NR XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
13
6   Link   UCHWAŁA NR XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
13
7   Link   UCHWAŁA NR XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
68
8   Link   UCHWAŁA NR XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
61
9   Link   UCHWAŁA NR XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
55
10   Link   UCHWAŁA NR XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
53
11   Link   UCHWAŁA NR XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
63
12   Link   UCHWAŁA NR XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
50
13   Link   UCHWAŁA NR XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
57
14   Link   UCHWAŁA NR XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przędzelu na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
59
15   Link   UCHWAŁA NR XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
52
16   Link   UCHWAŁA NR XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
54
17   Link   UCHWAŁA NR XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie miasta Rudnik nad Sanem
51
18   Link   UCHWAŁA NR XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2020
58
19   Link   UCHWAŁA NR XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
56
20   Link   UCHWAŁA NR XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
51
Strona 1 z 42

Służby gminne