BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
43
2   Link   UCHWAŁA NR XV/108/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
46
3   Link   UCHWAŁA NR XV/107/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
73
4   Link   UCHWAŁA NR XV/106/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
66
5   Link   UCHWAŁA NR XV/105/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
85
6   Link   UCHWAŁA NR XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
58
7   Link   UCHWAŁA NR XV/103/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
58
8   Link   UCHWAŁA NR XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych
67
9   Link   UCHWAŁA NR XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033
35
10   Link   UCHWAŁA NR XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
66
11   Link   UCHWAŁA NR XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
62
12   Link   UCHWAŁA NR XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
70
13   Link   UCHWAŁA NR XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
68
14   Link   UCHWAŁA NR XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
68
15   Link   UCHWAŁA NR XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
110
16   Link   UCHWAŁA NR XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
124
17   Link   UCHWAŁA NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
122
18   Link   UCHWAŁA NR XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
105
19   Link   UCHWAŁA NR XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku
102
20   Link   UCHWAŁA NR XII/90/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
106
Strona 1 z 41

Służby gminne