BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
3
2   Link   UCHWAŁA NR XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
5
3   Link   UCHWAŁA NR XXI/164/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
2
4   Link   UCHWAŁA NR XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
3
5   Link   UCHWAŁA NR XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
2
6   Link   UCHWAŁA NR XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok
2
7   Link   UCHWAŁA NR XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.4131.2.311.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
2
8   Link   UCHWAŁA NR XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
2
9   Link   UCHWAŁA NR XX/158/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
11
10   Link   UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”
5
11   Link   UCHWAŁA NR XX/156/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”
4
12   Link   UCHWAŁA NR XX/155/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
4
13   Link   UCHWAŁA NR XX/154/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
5
14   Link   UCHWAŁA NR XX/153/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
4
15   Link   UCHWAŁA NR XX/152/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;
3
16   Link   UCHWAŁA NR XX/151/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;
3
17   Link   UCHWAŁA NR XX/150/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
3
18   Link   UCHWAŁA NR XX/149/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudnik nad Sanem
4
19   Link   UCHWAŁA NR XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
4
20   Link   UCHWAŁA NR XX/147/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
3
Strona 1 z 43

Służby gminne