BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
17
2   Link   UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
16
3   Link   UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
14
4   Link   UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
19
5   Link   UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2023
12
6   Link   UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
14
7   Link   UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2020/2021
14
8   Link   UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
15
9   Link   UCHWAŁA NR XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
65
10   Link   UCHWAŁA NR XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
57
11   Link   UCHWAŁA NR XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
60
12   Link   UCHWAŁA NR XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
63
13   Link   UCHWAŁA NR XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
64
14   Link   UCHWAŁA NR XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
65
15   Link   UCHWAŁA NR XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
128
16   Link   UCHWAŁA NR XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
119
17   Link   UCHWAŁA NR XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
114
18   Link   UCHWAŁA NR XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
107
19   Link   UCHWAŁA NR XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
118
20   Link   UCHWAŁA NR XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
109
Strona 1 z 42

Służby gminne