BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1021   Link   Uchwała Nr XIV / 261 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem w roku 2008.
1585
1022   Link   Uchwała Nr XIV / 293 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 20 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2008 prognozy długu na koniec roku budżetowego.
1578
1023   Link   Uchwała Nr XVI / 87 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli wspólnego z Województwem Podkarpackim przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim;
1590
1024   Link   Uchwała Nr XVI / 86 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych;
1555
1025   Link   Uchwała Nr XVI / 85 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.;
1591
1026   Link   Uchwała Nr XVI / 84 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008;
1601
1027   Link   Uchwała Nr XV / 83 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rudnik nad Sanem o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem "Oświadczenia lustracyjnego".
1598
1028   Link   Uchwała Nr XV / 82 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód"
1474
1029   Link   Uchwała Nr XV / 81 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
1597
1030   Link   Uchwała Nr XV / 80 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1566
1031   Link   Uchwała Nr XV / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
1516
1032   Link   Uchwała Nr XV / 78 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie odpłatności za rezerwację gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim.
1623
1033   Link   Uchwała Nr XV / 77 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2628
1034   Link   Uchwała Nr XIV / 76 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"
1579
1035   Link   Uchwała Nr XIV / 75 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim
1518
1036   Link   Uchwała Nr XIV / 74 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1533
1037   Link   Uchwała Nr XIV / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2593
1038   Link   Uchwała Nr XIV / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr XIV / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
1571
1039   Link   Uchwała Nr XIV / 71 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2699
1040   Link   Uchwała Nr XIV / 70 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
2653
Strona 52 z 55

Służby gminne