BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
121   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/265/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;
278
122   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/264/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
271
123   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/263/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przędzelu;
267
124   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku nad Sanem;
260
125   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/261/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
267
126   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/260/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
280
127   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/259/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
270
128   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/258/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2022/2023;
271
129   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/257/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
267
130   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/256/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie odrzucenia w części, stanowiska Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
268
131   Link   UCHWAŁA NR XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021
327
132   Link   UCHWAŁA NR XXXV/254/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021
339
133   Link   UCHWAŁA NR XXXV/253/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
327
134   Link   UCHWAŁA NR XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033
333
135   Link   UCHWAŁA NR XXXV/251/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
342
136   Link   UCHWAŁA NR XXXV/250/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
340
137   Link   UCHWAŁA NR XXXV/249/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
337
138   Link   UCHWAŁA NR XXXV/248/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
317
139   Link   UCHWAŁA NR XXXV/247/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu
322
140   Link   UCHWAŁA NR XXXV/246/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
316
Strona 7 z 54

Służby gminne