BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
141   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/274/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
413
142   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
418
143   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/272/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
415
144   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/271/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
407
145   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/270/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;
411
146   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/269/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
392
147   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/268/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
511
148   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/267/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
492
149   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
497
150   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/265/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;
485
151   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/264/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
442
152   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/263/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przędzelu;
445
153   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku nad Sanem;
426
154   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/261/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
487
155   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/260/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
495
156   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/259/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
483
157   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/258/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2022/2023;
472
158   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/257/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
491
159   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/256/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie odrzucenia w części, stanowiska Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
484
160   Link   UCHWAŁA NR XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021
499
Strona 8 z 56

Służby gminne