BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
181   Link   UCHWAŁA NR XXXII/226/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
490
182   Link   UCHWAŁA NR XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu
489
183   Link   UCHWAŁA NR XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033
519
184   Link   UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
533
185   Link   UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
515
186   Link   UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
502
187   Link   UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
514
188   Link   UCHWAŁA NR XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
XXXI/219/2021 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
540
189   Link   UCHWAŁA NR XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
522
190   Link   UCHWAŁA NR XXXI/217/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
XXXI/217/2021 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
531
191   Link   UCHWAŁA NR XXX/216/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
540
192   Link   UCHWAŁA NR XXX/215/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
525
193   Link   UCHWAŁA NR XXX/214/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok
528
194   Link   UCHWAŁA NR XXX/213/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudnik nad Sanem, położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego
523
195   Link   UCHWAŁA NR XXX/212/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 310/1 położonej w Rudniku nad Sanem
518
196   Link   UCHWAŁA NR XXX/211/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
520
197   Link   UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
508
198   Link   UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
523
199   Link   UCHWAŁA NR XXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
521
200   Link   UCHWAŁA NR XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
507
Strona 10 z 55

Służby gminne