BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
241   Link   UCHWAŁA NR XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
571
242   Link   UCHWAŁA NR XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
588
243   Link   UCHWAŁA NR XXI/164/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
582
244   Link   UCHWAŁA NR XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
586
245   Link   UCHWAŁA NR XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
589
246   Link   UCHWAŁA NR XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok
600
247   Link   UCHWAŁA NR XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.4131.2.311.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
582
248   Link   UCHWAŁA NR XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
603
249   Link   UCHWAŁA NR XX/158/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
591
250   Link   UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”
585
251   Link   UCHWAŁA NR XX/156/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”
578
252   Link   UCHWAŁA NR XX/155/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
576
253   Link   UCHWAŁA NR XX/154/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
576
254   Link   UCHWAŁA NR XX/153/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
573
255   Link   UCHWAŁA NR XX/152/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;
587
256   Link   UCHWAŁA NR XX/151/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;
591
257   Link   UCHWAŁA NR XX/150/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
562
258   Link   UCHWAŁA NR XX/149/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudnik nad Sanem
576
259   Link   UCHWAŁA NR XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
939
260   Link   UCHWAŁA NR XX/147/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
561
Strona 13 z 55

Służby gminne