BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
261   Link   UCHWAŁA NR XX/146/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
573
262   Link   UCHWAŁA NR XX/145/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
568
263   Link   UCHWAŁA NR XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
630
264   Link   UCHWAŁA NR XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
635
265   Link   UCHWAŁA NR XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
629
266   Link   UCHWAŁA NR XIX/141/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
625
267   Link   UCHWAŁA NR XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
623
268   Link   UCHWAŁA NR XIX/139/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2025”
636
269   Link   UCHWAŁA NR XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
624
270   Link   UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
632
271   Link   UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
628
272   Link   UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
638
273   Link   UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
629
274   Link   UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2023
675
275   Link   UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
719
276   Link   UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2020/2021
615
277   Link   UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
643
278   Link   UCHWAŁA NR XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
685
279   Link   UCHWAŁA NR XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
666
280   Link   UCHWAŁA NR XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
713
Strona 14 z 55

Służby gminne