BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści SWZ (I)

Wyjaśnienie treści SWZ (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 26.07.2022 r.

ZPF.271.23.1.2022

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Wymagane warunki pracy kotłów – piszecie Kotły powinny być przeznaczone do instalacji pracujących w otwartych jak i zamkniętych systemach grzewczych – załączono tylko schemat technologiczny kotłowni w układzie otwartym z zaznaczonym zakresem rzeczowym do wykonania przez wykonawcę w układzie otwartym -wyposażony w króćce umożliwiające podłączenie zabezpieczenia termicznego, zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego dla możliwości montażu w układzie zamkniętym

W przypadku wykonania kotłowni w układzie zamkniętym proszę o podanie

które z wymienionego wyposażenia jest w gestii Wykonawcy : DBV, Zawór bezpieczeństwa ; przeponowe naczynie wzbiorcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności zamknięcia instalacji CO, obowiązkiem Wykonawcy jest odcięcie naczynia przelewowego, zamontowanie odpowietrzników automatycznych na pionach oraz zamontowanie grupy bezpieczeństwa: zawór schładzający, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa.

Pytanie 2:      

Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotła – piszecie : współpraca z termostatem pokojowym, sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podłączenia termostatu pokojowego współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS.

Co z wymienionego wyposażenie jest w gestii Wykonawcy?

Odpowiedź:

Opis dotyczy funkcji jakie powinien posiadać sterownika kotła, obowiązkowym wyposażeniem instalacji jest termostat pokojowy sterowany radiowo.

Pytanie 3:

Wyposażony w moduł WLAN z możliwością sterowania funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego z dostępnością do Internetu, wyposażony w moduł Ethernet umożliwiający sterowanie funkcjami podglądu parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu na potrzeby budowy rozwiązania technologii informacyjno – komunikacyjnej beneficjenta. Czy sprawa zainstalowania internetu u klienta ( pkt. 7.2 i 7 i jego wzmocnienie   jest w gestii klienta proszę o potwierdzenie takiego toku rozumowania, czy w gestii Wykonawcy po zainstalowaniu internetu w domu przez klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga podłączenia sterownika kotła do internetu i sterowania jego funkcjami za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym.

Pytanie 4:

W projekcie piszecie 8. Minimalne parametry decydujące o równoważności - Sprawność kotła minimum % 90 a w SWZ Rozdział 17 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT pkt 17.9 piszecie sprawność kotła powyżej 91 % - otrzymuje max ilość punktów procentowych. Jaka ma być sprawność kotła 90 czy powyżej 91%

Odpowiedź:

Minimalne parametry kotła określa załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 1 do SWZ).

Pytanie 5:

Zakres do wykonania przez Wykonawcę jest zaznaczony linią przerywaną, oraz ujęte w przedmiarze – proszę o potwierdzenie iż pozostałe wyposażenie kotłowni poza linią przerywaną na schemacie i nie ujęte  w przedmiarze jest w gestii klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający potwierdza że nieruchomości użytkowników nie są objęte nadzorem Konserwatora?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy i Miasta występuje Strefa Nadzoru Konserwatorskiego.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, iż w gestii użytkownika jest wykonanie:

a) wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m

b) zapewnionej poprawnej wentylacji:

- nawiewna otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm2.

- wywiewnej kratka o wym. 14x 14 cm

c) Obowiązkiem klienta jest wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed montażem kotła

d)Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Czy montaż wkładu kominowego jest zalecany klientowi czy jest dobrowolny – łącznie z opinią kominiarską?

Odpowiedź:

Przed montażem kotła, mieszkaniec ma przekazać opinię kominiarską, w przypadku gdy kominiarz stwierdzi konieczność zamontowania wkładki kominowej, obowiązek ten leży po stronie mieszkańca.

Pytanie 9:

Jeżeli kotłownia ma być zlokalizowana i w innym pomieszczeniu niż istniejąca kotłownia - to doprowadzenie do nowego pomieszczenia: instalacji c.o.; cwu i zimnej wody jest w gestii klienta ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10:

Projekt mówi o podłączeniu do istniejącej instalacji – niekiedy zachodzi   konieczność wycięcia całej dotychczasowej instalacji i wybudowanie nowej instalacji c.o +cwu ; podobna sytuacja jest w nowych budynkach w których nie ma doprowadzonej instalacji c.o. i cwu do planowanej kotłowni – czy w tych przypadkach koszt wykonania nowej instalacji w kotłowni ponosi klient ?

Odpowiedź:

Obowiązkiem mieszkańca jest doprowadzenie do pomieszczenia, w którym montowany będzie kocioł instalacji CW ZW i CW oraz gniazda elektrycznego 230V z uziemieniem.

Nie przedłuża się terminu składania ofert

                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

Załączniki:

alt  Wyjaśnienia treści SWZ (I)

alt Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ (I) - PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ O MOCY 10 - 25 KW (część 2 zamówienia)

 Ostatnia aktualizacja: wtorek, 26 lipca 2022 10:35  

Służby gminne