BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.36.2022 - „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku (II)”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.36.2022 - „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku (II)”

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00438874/01 z dnia 2022-11-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40
1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 158761002
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec9e7ba6-568d-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414978/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15 11:19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000526/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad sanem w 2023 roku
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.rudnik.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu
miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx,*pdf, i podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym
postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust. 2 niniejszego § 8 SWZ):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 niniejszego § 8 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania),
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.36.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku.
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) Obsługa przynajmniej jeden dzień w tygodniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Załadunek i transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
2) Załadunek i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury (kod: 20 01 01, 15 01 01)
b) szkło, opakowania ze szkła (kod: 20 01 02, 15 01 07),
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 20 01 39, 15 01 02), metale, opakowania z metalu (kod: 20
01 40, 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05) oraz inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny (kod: 20 01 99),
d) bioodpady np. trawa, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. (kod: 20 02 01, 20 01 08),
e) popiół (kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2020 r., poz. 10)),
3) Załadunek i transport przeterminowanych leków zbieranych w aptekach i punktach aptecznych (kod: 20 01 31, 20 01 32),
4) Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest prowadzony przez Zamawiającego na
terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad Sanem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia
punktu w pojemniki pozwalające gromadzić następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe (posegregowane), popiół (kody zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)) – wielkość i typ tych pojemników będzie zależna od przyjętego modelu
gromadzenia odpadów. PSZOK musi być czynny w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
5) Odpady wymienione w pkt 1 – 4 należy przewieźć i przekazać do Instalacji Komunalnej w Sigiełkach, gmina Krzeszów,
zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy Zamawiającym a Gminą Krzeszów.
6) W przypadku awarii instalacji, o której mowa w pkt. 5 odpady należy przewieźć i przekazać do innej instalacji komunalnej
wskazanej przez Zamawiającego.
7) Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami
zmieszanymi.
8) Na podstawie danych wyjściowych zawartych w Część 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali
przewidywaną masę odpadów komunalnych i na tej podstawie określi cenę za 1 Mg odpadów komunalnych odebranych i
przekazanych do instalacji komunalnej.
9) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań według wzoru i częstotliwości określonej
we właściwym rozporządzeniu Ministra, a także zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.
10) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz
przepisami sanitarnymi,
b) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego
odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi
wywozu.
c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z
przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów,
spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d) Wykonawcę obowiązuje:
- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości,
- zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych odpadów komunalnych,
4. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane:
- od stycznia 2023 r. do marca 2023 r. – co 3 tygodnie,
-  od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. – co 2 tygodnie,
- od listopada 2023 r. do grudnia 2023 r. – co 3 tygodnie,
b) zbierane selektywnie:
- papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,
- popiół:
• od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r. – 1 raz w miesiącu,
• od października 2023 r. do grudnia 2023 r. – 1 raz w miesiącu,

 

c) bioodpady:
- od stycznia 2023 r. do marca 2023 r. – 1 raz w miesiącu,
- od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. – co 2 tygodnie,
- od listopada 2023 r. do grudnia 2023 r. – 1 raz w miesiącu,
2) z obszarów zabudowy wielolokalowej:
a) odpady zmieszane:
- od stycznia 2023 r. do maja 2023 r. – 1 raz w tygodniu,
- od czerwca 2023 r. do sierpnia 2023 r. – 2 razy w tygodniu,
- od września 2023 r. do grudnia 2023 r. - 1 raz w tygodniu,
b) zbierane selektywnie:
- papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co 3 tygodnie,
- popiół:
• od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r. – 1 raz w miesiącu,
• od października 2023 r. do grudnia 2023 r. – 1 raz w miesiącu,
c) bioodpady:
- od stycznia 2023 r. do marca 2023 r. – 2 razy w miesiącu,
- od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. – 1 raz w tygodniu,
- od listopada 2023 r. do grudnia 2023 r. – 2 razy w miesiącu,
3) odpady z aptek – 1 raz na kwartał.
4) Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenia właściciela nieruchomości będzie odbywać się odpłatnie
na podstawie umowy między Wykonawcą i właścicielem nieruchomości.
5. Szczegółowe dane do wyceny przedmiotu zamówienia zawarte są w Części 3. do SWZ.
6. Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające bezpośrednio realizować zamówienie – osoby wykonujące
czynności polegające na obsłudze pojazdów do odbierania i transportu odpadów komunalnych (kierowcy i obsługa), jeżeli
zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji
zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.
10. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych i przekazanych do zagospodarowania z
terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wynosi ok. 2 381,1760 Mg – przedstawione wielkości odpadów komunalnych są
wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie danych za okres styczeń – grudzień 2021 r. Ustalone ilości mogą ulec
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
mieszkańców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryterium: Cena - waga 60%
2) Kryterium: Termin płatności faktury: –waga 40%.
Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający
dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca oświadczy oraz wykaże, że:
a) jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9b i 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
1) kopia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Brak
podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 p.z.p. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 5 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa
w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot
udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-11-23 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005
1500 0117 0039,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia tego
dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98
ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

 

art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.
106 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 6
ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik
nr 6.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w
§10 i §11 projektu umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór umowy do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
                                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt   Zmiana ogłoszenie o przetargu (I) z dnia 15.11.2022 r,

alt   Zmiana ogłoszenie o przetargu (II) z dnia 15.11.2022 r,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym,

alt Załącznik nr 6 – Formularz oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia,

alt Załącznik nr  7 - Załącznik nr  9 - Formularz zobowiazania podmiotów,

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 altCzęść 4 – ID postepowania.

alt Kwota przeznaczona na zadanie

 


 

Służby gminne