BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 04 grudnia 2020 r. (piątek) odbędzie się dwudziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska – Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska – Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Kinga Gut,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5) wyznaczenia aglomeracji Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Katarzyna Próchno,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

7) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

8) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

9) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

10) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

11) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

12) zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

13) zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

14) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.  09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP z terenu gminy za 2019 r. (punkt 11 planu pracy Komisji na 2020 r.)

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2021 rok;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok;

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

c) zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”;

d) zaciągnięcia zobowiązania2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”;

e) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;

f) uchwały budżetowej na 2021 rok;

g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 02 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

b) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;

c) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;

d) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;

e) uchwały budżetowej na 2021 rok;

f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Rozpatrzenie planów i zadań inwestycyjnych na rok 2021 w kontekście planowanego budżetu (punkt 11 planu pracy Komisji na 2020 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 27 listopada 2020 14:58
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 01 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;

c) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025;

d) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

e) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

g) uchwały budżetowej na 2021 rok;

h) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

               

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

 

             

ZARZĄDZENIE

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr OrA.0050.89.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2025"

Więcej…
 

Rozporządzenie NR 30/2020

Email Drukuj PDF

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: niżańskiego i leżajskiego

   


Służby gminne