BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) odbędzie się nadzwyczajna dziesiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

  • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

2) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033;

  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

4. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 8:00 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

       

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268 2 półn, 2m.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 28 czerwca 2019 r. znak: RZ.RUZ 421662019 RD, udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów drogowych ziemnych wraz z przepustami i wylotami zlokalizowanymi w ciągu tych rowów, przebudowę rowów odwodnieniowych poprzez likwidacje starego koryta i przepustów oraz zabudowę nowych przepustów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych urządzeń wodnych, jak równie usługi wodnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych do wód powierzchniowych płynących do urządzeń wodnych, wylotami urządzeń kanalizacyjnych, przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów w zakresie zadania: Zaprojektowane i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie" do węzła Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie C-od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła, "Nisko Południe" (z węzłem) o długości około 6 km" oraz wygaszająca pozwolenia wodnoprawne orzeczone w pkt I.1.a), pkt I.1.b), pkt 1.1.d), pkt I.3. i pkt 1.4. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 21 marca 2019 r znak RZ.RUZ.421.12.2019 RD.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 20 sierpnia 2019 14:19
     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków.

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne