BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 19 października 2018 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2017/2018.

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

4. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn;
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: piątek, 12 października 2018 13:18
 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie wykonania planu dochodów z podatków i opłat lokalnych
(punkt 4 planu pracy Komisji na 2018 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18,tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(punkt 7 planu pracy Komisji na 2018 r.) i wypracowanie opinii Komisji.

2. Przygotowanie budynków placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Informacja na temat remontów i modernizacji
(punkt 8 planu pracy Komisji nar.).

3. Informacja o przygotowaniu akcji letniego wypoczynku (punkt 5 planu pracy Komisji na 2018 r.).

4. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu GminyMiasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii.

5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie
się
posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Paweł Lewko

                     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Strefy ochronne ujęć wody - zmiana przepisów.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 07:40
     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne