BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Email Drukuj PDF

o sprządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020

             

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) odbędzie się trzydziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2021/2022;

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) odrzucenia w części, stanowiska Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

3) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2022/2023;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

4) zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

5) zmiany uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

6) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

7) sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

8) sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

9) sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

10) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

11) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

12) nieuwzględnienia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

13) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 21 września 2022 13:10
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

b) sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku nad Sanem;

c) sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przędzelu;

d) sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00  budynku Caritas (pokój 206, I piętro) w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;

b) zmiany uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wysłuchanie informacji o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz działalności Ośrodka Caritas (punkt 9 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie
zawiadamiam strony postępowania


1) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na:

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 73 m w m. Kopki oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadówo długości ok. 64 m w m. Kopki• budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 10 m łączącego istniejący gazociąg DN250/300 Jarosław – Sandomierz z istniejącym ZZU 1180, zabudowanym na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Kopki

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 119 m w m. Przędzel oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 111 m w m. Przędzel

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 54 m w m. Nisko oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 70 m w m. Niskorealizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg DN700 Jarosław-Rozwadów wymiana odcinków gazociągów w m. Kopki, Przędzel, Nisko” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

           

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


· budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 73 m w m. Kopki oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów
o długości ok. 64 m w m. Kopki

·  budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 10 m łączącego istniejący gazociąg DN250/300 Jarosław – Sandomierz z istniejącym ZZU 1180, zabudowanym na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Kopki

· budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 119 m w m. Przędzel oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów
o długości ok. 111 m w m. Przędzel

· budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 54 m w m. Nisko oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 70 m w m. Nisko

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

·      budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 73 m w m. Kopki oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów
o długości ok. 64 m w m. Kopki

·      budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 10 m łączącego istniejący gazociąg DN250/300 Jarosław – Sandomierz z istniejącym ZZU 1180, zabudowanym na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Kopki

·      budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 119 m w m. Przędzel oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów
o długości ok. 111 m w m. Przędzel

·      budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 54 m w m. Nisko oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 70 m w m. Nisko

realizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg DN700 Jarosław-Rozwadów wymiana odcinków gazociągów w m. Kopki, Przędzel, Nisko”.

   

Wyniki losowania do otrzymania dofinansowania na dwufunkcyjną pompę ciepła w projekcie pn. Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

W wyniku przeprowadzenia losowania osoby zakwalifikowane na listę podstawową
do otrzymania dofinansowania na dwufunkcyjną pompę ciepła w projekcie pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” to:


1. Sławomir Zając

2. Ryszard i Mieczysława Matkiewicz

3. Janina Skiba-Wala

4. Maria i Marian Łój

5. Andrzej i Anna Błaż

6. Aneta Sulich

7. Jerzy Horodecki

8. Agnieszka i Marek Łyda

9. Joanna Sekulska

10. Halina Sobota


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 lipca 2022 11:52 Więcej…
 


Służby gminne