BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
   

Ogłoszenie o sesji

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) odbędzie się czterdziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkolew domu” na lata 2024 – 2028;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

2) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska-Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

3) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

4) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości z Chałupki przysiółek wsi Kopki na Chałupki wieś;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad SanemLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

6) zawarcia porozumieniacelu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

9) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

    10) zmiany uchwały Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

11) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

12) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

13) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

14) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 14:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Kontrola wybranych przetargów za 2022 r. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego;

c) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych;

d) zmiany uchwały Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

e) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy ŚwiętejRudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

f) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina BiskupaKopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

g) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033;

i) uchwały budżetowej na 2024 r.;

j) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata   2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

c) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjipośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości z Chałupki przysiółek wsi Kopki na Chałupki wieś;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad SanemLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;

e) zawarcia porozumieniacelu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Rozpatrzenie planów i zadań inwestycyjnych na rok 2023 w kontekście planowanego budżetu (punkt 12 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników. Stan dróg objętych gwarancją (punkt 4 planu pracy Komisji na 2023 r.).

4. Sprawy różne.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Stanisław Loryś

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkoledomu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe;

d) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata   2024  -2028;

e) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

     i wypracowanie opinii Komisji.

2. Zapoznanie się z informacją na temat pracy Zakładu Gospodarki KomunalnejMieszkaniowej w Rudniku nad Sanem. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (punkt 9 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Informacja dot. zrealizowanych w okresie wakacji remontów i inwestycjiplacówkach oświatowych (punkt 6 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

   

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych

 

1. projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020;

2. projektu zmiany zarządzenia z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 3370, z 2019 r. poz. 4377 oraz z 2023 r. poz. 2519).


Załączniki

OBWIESZCZENIE

DOLINA_DOLNEGO_SANU_PLH180020_ZAŁ. 1

DOLINA_DOLNEGO_SANU_PLH180020_ZAŁ. 2

DOLINA_DOLNEGO_SANU_PLH180020_PZO

DĄBROWA KOŁO ZAKLIKOWA PLH180019_PZO

       

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 października 2023 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnychpracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) uchylenia uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

b) zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchylenia uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

b) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok;

c) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

                 


Strona 1 z 2

Służby gminne