BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie o sesji

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 06 grudnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.

2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 310/1 położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudnik nad Sanem, położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.

6) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 29 listopada 2021 14:13
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 03 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

c) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

               

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 04 listopada 2021 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.


Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Monika Cagara,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości wszystkich udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 639 o pow. 0,0831 ha położonej w Kopkach;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

6) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

   

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie

Email Drukuj PDF

 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem

 

           

Rozporządzenie NR 30/2020

Email Drukuj PDF

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: niżańskiego i leżajskiego

 


Służby gminne