BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok.

a) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

 • sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski;
 • sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert;
 • opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przedstawią Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;
 • dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2018;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

6. Zapoznanie z Uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;

 • opinię przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

7. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

9. Zapoznanie z Uchwałą Nr XIV/127/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta RudnikSanem za rok 2018;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

11. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

       

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków.

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne