BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

  • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

     

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wydanie opinii Komisji dotyczącej ww. sprawozdań i informacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku absolutoryjnego z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2022 r.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 16 maja 2023 07:57
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2022 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2022 rok (punkt 8 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Wizja i oczekiwania Komisji w zakresie projektów rewitalizacji centrum Rudnika, bulwaru nad Rudną ,budynku MOK, tężni, budynków socjalnych – debata (punkt 3 planu pracy Komisji na 2023 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-              wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok,

-              sprawozdaniu finansowym za 2022 rok (punkt 6 planu pracy Komisji na 2023 r.)

2. Informacja o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz o zasadach wynajmu lokali (punkt 5 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2022 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za 2022 r. i sprawozdaniu finansowym za 2022 r. (punkt 3 planu pracy Komisji na 2023 r.)

2. Wysłuchanie informacji o działalności Miejskiego Ośrodka KulturyRudniku nad Sanem i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2022 r. (punkt 4 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Zapoznanie się z informacją o planach imprezy „Wiklina Rudnik nad Sanem 2023” (punkt 5 planu pracy Komisji na 2023 r.)

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Email Drukuj PDF

zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych


projektów:

1) zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054,

2) zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055,

3) zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049,

4) zmiany zarządzenia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1653 oraz z 2017 r. poz. 3703).

Powodem ponownego przeprowadzenia udziału społecznego dla projektów dokumentów planistycznych dla obszarów Lasy Sieniawskie PLH180054, Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 oraz zmiany zarządzenia dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 jest przyjęcie nowych wytycznych przez Komisję Europejską oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, które zostały skierowane do regionalnych dyrekcji na przestrzeni ostatnich kilku lat (m.in. w maju 2020 r.) dotyczących formułowania szczegółowych celów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz uwzględniania tych celów działań ochronnych w toku szeroko pojętych ocen oddziaływania na środowisko, a także zaakceptowania propozycji zmian SDF dla ww. obszarów.

 

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 62 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow.

 

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

   

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Email Drukuj PDF

dla inwestycji obejmującej,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW wra z niezbędną infrastrukturą techniczną - Kopki.

             

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Współdziałanie i współpraca z organem wykonawczym samorządów różnych szczebli w zakresie inwestycji, które realizowane będą na terenie naszej Gminy – spotkania z przedstawicielami Starostwa, GDDKiA (punkt 2 planu pracy Komisji na 2023 r.).

2. Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2023 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

     

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Email Drukuj PDF

o wszczęciu postępowania administracyjnego

   

Informacja o wynikach pracy komisji z wyboru wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Email Drukuj PDF

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje:

Ostatnia aktualizacja: piątek, 31 marca 2023 14:51
 


Strona 1 z 2

Służby gminne