BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) odbędzie się trzydziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem;

 • informację przedstawi Pani Krystyna Wójcik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Paweł Lewko – przewodniczący Komisji.

4. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Paweł Lewko – przewodniczący Komisji.

5. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara;
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Paweł Lewko - przewodniczący Komisji,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) utworzenia Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

4) zmiany uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik ul. Kończycka”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

7) pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dofinansowania projektu pn. „Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

9) zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

10) zmiany uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

11) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 -2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

13) podziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

7. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. przedstawi Pan Robert Burdzy - przewodniczący Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

   10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

   11. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 marca 2018 10:17
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie:

a) podziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i wypracowanie opinii Komisji.

3. Ogólna ocena stanu ochrony środowiska w gminie Rudnik nad Sanem (punkt 3 planu pracy Komisji na 2018 r.)

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 marca 2018 09:35
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”,

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik ul. Kończycka”,

c) pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dofinansowania projektu pn. „Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim”,

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

e) zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

f) zmiany uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

g) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 marca 2018 10:16
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) utworzenia Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem,

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

d) zmiany uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.


 

Przewodnicząca

 Komisji Oświaty i Wychowania

 Bernarda Podstawek - Przybysz


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 marca 2018 10:16
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.


Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wysłuchanie informacji o działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w 2017 r. (punkt 2 planu pracy Komisji na 2018 r.).

2. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

3. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Paweł Lewko

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 marca 2018 10:15
           

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości.

                 

Ogłoszenie o naborze

Email Drukuj PDF

na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kancelaryjnych w wymiarze 1 etatu.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 17 listopada 2017 13:47 Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne