BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Jak załatwić sprawy ? Gospodarka mieniem gminnym

Gospodarka mieniem gminnym

Email Drukuj PDF

Dokumenty związane z gospodarką mieniem gminnym można składać w

Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój 4 (parter)

tel. 0-15 876-10-02 wew. 40

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zamiana nieruchomości gruntowych
Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej
Nabycie nieruchomości w drodze przetargu
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Cesja umowy dzierżawy nieruchomości gminnej
Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej
Nabycie dzierżawionej nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres do 3 lat w drodze przetargu
Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - postępowanie wszczynane z urzędu
Wniosek o odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
wniosek o przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zawartej na okres do 3 lat
Podział nieruchomości gruntowej
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
Nabycie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż w trybie art. 32 ugn
Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie nieruchomości gminnej
Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej

 

Służby gminne